SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Threshold
Práh

 

Threshold

There are clouds on the horizon
Shifting colours, heavy rain
High above the roaring thunder
Shooting bullets through your brain

There's something wicked left behind
A baleful sight, a coming
A sinister state of your minds

Behold the skies, the port of heaven
See the stairway down to hell
The gate is open, lift the curse
We set aside our dreams and visions
We are one we will unite
At the Threshold of the universe we will rise

Late at night they heard the sirens
From a place so far away
Allied forces, mighty brethren
In a vesture of decay

They are the legions of the night
Turning darkness into…
Turning the dark into light

Behold the skies, the port of heaven
See the stairway down to hell
The gate is open, lift the curse
We set aside our dreams and visions
We are one we will unite
At the Threshold of the universe

Behold the skies, the port of heaven
See the stairway down to hell
The gate is open, lift the curse
We set aside our dreams and visions
We are one we will unite
At the Threshold of the universe

Práh

Oblaka na horizontu
Střídavé barvy, silný déšť
Vysoko nad řvoucím bleskem
Střílejíc kulky skrz tvou hlavu

Něco zkaženého zanecháno jest
Zlověstný pohled, příchod
Zlověstný stav tvé mysli

Hle obloha, nebeský vchod
Hle schodiště dolů do pekla
Brána je otevřená, vyřkni kletbu
Necháváme stranou naše sny a vize
Jsme ti kteří se sjednotí
Na prahu vesmíru se vzbouříme

Pozdě v noci slyšeli sirény
Z místa tak dalekého
Spojené síly, mocní bratři
V rouchu úpadku

Oni jsou legie noci
Mění temnotu v...
Mění temnotu v světlo

Hle obloha, nebeský vchod
Hle schodiště dolů do pekla
Brána je otevřená, vyřkni kletbu
Necháváme stranou naše sny a vize
Jsme ti kteří se sjednotí
Na prahu vesmíru

Hle obloha, nebeský vchod
Hle schodiště dolů do pekla
Brána je otevřená, vyřkni kletbu
Necháváme stranou naše sny a vize
Jsme ti kteří se sjednotí
Na prahu vesmíru

__________________________________________________

Fire Burns Forever

Danced with the devil
Now your soul is bruised and scarred
There ain't no pride and dignity
Weaving down the rust paved boulevard

You lived your life thought you'd be immortalized
The moral of your story, what goes up must come back down

Fire, burn…
The Fire Burns Forever
Fire, burn…
The fire burns Forever more

A moment of silence
Just before you hit the stage
This is your day of reckoning
To pay back all the dues and turn the page

You hit rock bottom and you stood the count to ten
Came back to harvest glory, now your star will shine again

Fire, burn…
The Fire Burns Forever
Fire, burn…
The fire burns Forever more

Cause every step the light tracers follow
And every move you make, might be your last mistake

Fire, burn…
The Fire Burns Forever
Fire, burn…
The fire burns Forever more

Fire, fire, burn

Plamen hoří navždy

Tančil jsi s ďáblem
Nyní je tvá duše pochroumaná a vyděšená
Není pýchy a důstojnosti
Rozplétajíce shnilou dlážděnou ulicí

Žil jsi svůj život v domnění že budeš zvěčněn
Zkaženost tvého příběhu, co vzroste musí opět sejít

Plamen, hoří
Plamen hoří navždy
Plamen, hoří
Plamen hoří navždy

Chvilka ticha
Právě před tím než správně udeříš
Toto je tvůj den odplaty
Abys oplatil všechny dluhy a otočil list

Uděřil jsi do základů a zastavil jsi odpočet na deseti
Přišel jsi zpět sklidit slávu, nyní tvá hvězda bude opět zářit

Plamen, hoří
Plamen hoří navždy
Plamen, hoří
Plamen hoří navždy

Protože každý krok následují stopy světla
A každý pohyb který uděláš může být tvou poslední chybou

Plamen, hoří
Plamen hoří navždy
Plamen, hoří
Plamen hoří navždy

Plamen, Plamen hoří

__________________________________________________

Rebel Inside

A battle with pride and ego
A journey that started long ago
A lifetime of passion and woe
Rebel Inside

Legends in our lifetime
We have our hearts set in the past
and eyes towards the future
Rebel Inside

The Thunder Five are riding once again
Hell bent on blazing their own trail
To seek our fortune and the fame
We're Warriors…WARRIORS

We're sick and tired of trying to explain
That it's our life, it's not a game
The need to be will never wane

We're Warriors...WARRIORS

Rebel Inside…REBEL FOR LIFE
Rebel Inside

We'll never bend or bow we'll be
always unbroken, can't you see
We deal in steel and liberty

We're immortalized...IMMORTALIZED

Realize it's not just how we are
it's in our blood, to seek the stars
the Crimson red will take us far

We're immortalized...IMMORTALIZED

Rebel Inside…REBEL FOR LIFE
Rebel Inside

A battle with pride and ego
A journey that started long ago
A lifetime of passion and woe
Rebel Inside

Legends in our lifetime
We have our hearts set in the past
and eyes towards the future
Rebel Inside

Rebel Inside…REBEL FOR LIFE
Rebel Inside…REBEL FOR LIFE
Rebel Inside…REBEL FOR LIFE
Rebel Inside…REBEL FOR LIFE

Rebel uvnitř

Boj s pýchou a egem
Výprava která začala již dávno
Život vášně a žalu
Rebel uvnitř

Legendy v našem životě
Máme naše srdce ukotvené v minulosti
a oči směrem k budoucnosti
Rebel uvnitř

Pět hromů opět jedou
Peklo se sklonilo k pálení vlastních stop
Aby našli naše štěstí a slávu
Jsme bojovníci..Bojovníci

Jsme unavení zkoušením vysvětlit
že je to náš život, není to hra
Potřeba být nikdy neuvadne

Jsme bojovníci..Bojovníci

Rebel uvnitř...Rebel po celý život
Rebel uvnitř

Nikdy neskloníme nebo nebudeme podrobení
vždy nezlomeni, nevidíš?
Věříme v kov a volnost

Jsme zvěčněni...Zvěčněni

Uvědom si že to není pouze o našem bytí
je v naší krvi hledat hvězdy
krvavá ruď nás vezme daleko

Jsme zvěčněni...Zvěčněni

Rebel uvnitř...Rebel po celý život
Rebel uvnitř

Solo : Oscar, Stefan

Boj s pýchou a egem
Výprava která začala již dávno
Život vášně a žalu
Rebel uvnitř

Legendy v našem životě
Máme naše srdce ukotvené v minulosti
a oči směrem k budoucnosti
Rebel uvnitř

Rebel uvnitř, rebel po celý život
Rebel uvnitř, rebel po celý život
Rebel uvnitř, rebel po celý život
Rebel uvnitř, rebel po celý život

__________________________________________________

Natural High

Last night I had a vivid dream
I found a place where nothing's what it seemed
I'm bound to walk this earth alone
I am a hunter and the heir to the throne

The taste of blood and sweet revenge
It keeps hammering in my head
The urge to kill is getting stronger
I'm south of heaven north of hell, my final place to dwell

Surrender your soul, surrender your pride
please enter my dream, find your Natural High
You got nothing to fear, cuz your rebirth is near

The bat awakens deep inside
Nowhere to run for my eternal bride
And when the darkness comes around
I come alive cause for your sweet blood I am bound

I taste your blood, so bittersweet
Come ease my pain get on your knees
You know true love is meant to be
Forever is now what it seems, this is your final scream

Surrender your soul, surrender your pride
please enter my dream, find your Natural High
You got nothing to fear, cuz your rebirth is near

So you are born again on a far higher plane
In my dark Neverland, you're part of the game
Forever we are, forever we'll be, we're forever free

Surrender your soul, surrender your pride
please enter my dream, find your Natural High

Přirozená hrdost

Poslední noc jsem měl živoucí sen
našel jsem místo kde vše není takové jaké se zdálo
Jsem omezen chodit po této zemi sám
Jsem lovec a dědic trůnu

Chuť krve a sladké pomsty
Neustále buší v mé hlavě
Nutkání zabít se stává silnějším
Jsem na jih od nebe a na sever od pekla, mé konečné místo bytí

Vzdej svou duši, vzdej svou pýchu
prosím vejdi v můj sen, najdi svou přirozenou hrdost
Nemáš se čeho bát, protože tvé znovuzrození se blíží

Netopýr se probouzí hluboko uvnitř
Není kam běžet pro mou věčnou vyvolenou
A když temnota přijde
Ožiji protože ke tvé sladké krvi jsem svázán

Okusím tvou krev, tak sladká tak hořká
Pojď zklidni mou bolest, poklekni na kolena
Víš že pravá láska znamená být
Navždy nyní znamená to co by mělo, tvůj finální řev (scream je extrémní řev)

Vzdej svou duši, vzdej svou pýchu
prosím vejdi v můj sen, najdi svou přirozenou hrdost
Nemáš se čeho bát, protože tvé znovuzrození se blíží

A tak jsi se znovu zrodila na daleko vyšší úrovni
V mé temné nicotě, jsi součástí hry
Navždy jsme, navždy budeme, jsme navždy volní

Vzdej svou duši, vzdej svou pýchu
prosím vejdi v můj sen, najdi svou přirozenou hrdost

__________________________________________________

Dark Wings, Dark Words

It's been a long cold winter
Widespread snowfall, raging storms
Cutting winds, delusions of our heart and soul

He came down from the mountains
Into our frozen world
Spoke of revolution
Fed us with his words

A sacred man from the other side
He gave us something to believe in
How could we be so blind

His right hand gave us freedom
While the other stole our pride
We thought he had the answers
Standing by his side

Tales of a world, not so far away
We got entangled in his vows
How could we be so blind

Oh, oh…
Heed the seven signs
When sun and moon unite
Oh, oh…
Fear the dark winged messenger
Dread his darkened words

A graven image, shattered
A meltdown of our wonderland
As the sun rise slowly
We try to understand

Our sacred hearts lost prosperity
But we found a way back home
From dusk came clarity

Oh, oh…
Heed the seven signs
When sun and moon unite
Oh, oh…
Fear the dark winged messenger
Dread his darkened words

Temná křídla, temná slova

Byla to dlouhá chladná zima
Rozsáhlý sníh, burácející bouře
Brázdíc větry, klamy našeho srdce a duše

Přišel dolů z hor
Do našeho zmrzlého světa
Mluvil o revoluci
Nakrmil nás svými slovy

Svatý muž z druhé strany
Dal nám něco čemu jsme mohli věřit
Jak jsme mohli být tak slepí

Jeho pravice nám dala svobodu
Zatímco ta druhá nám vzala pýchu
Myslejíc si že ná odpovědi
stáli jsme při něm

Historky světa, ne tak vzdáleného
Byli jsme zapleteni do jeho puritánství
Jak jsme mohli být tak slepí

Oh, oh
Vyslište sedm znamení
Když se slunce a měsíc sjednotí
Oh,Oh
Obávajíc se temného okřídleného posla
Hrůzná jsou jeho temná slova

Vyritý obrázek, zničený
Roztavení naší pohádkové země
Jak slunce pomalu vychází
Pokoušíme se pochopit

Naše svaté srdce, ztracený úspěch
Ale našli jsme cestu domů
Ze setmění se stal jas

Oh, Oh
Vyslište sedm znamení
Když se slunce a měsíc sjednotí
Oh, oh
Obávajíc se temného okřídleného posla
Hrůzná jsou jeho temná slova

__________________________________________________

Howling With The Pac

There is a crying in the nightfall
There is a howling in the wind
And when the urge is getting stronger
We hit the streets, the city calls
The night is free-for-all

We rule the dark and we do as we please
And nothing can stop us, no time to catch some z´s

Howlin' with the 'Pac
Fighting for the right to be
Howlin' with the 'Pac
Templars of the first degree

We never minded any warnings
Or asked directions from the stars
And when the moon start it's ascending
We feel the rush the inner glow
The crimson river flow

We have the might and the power to succeed
And nothing can stop us, cuz we're the restless breed

Howlin' with the 'Pac
Fighting for the right to be
Howlin' with the 'Pac
Templars of the first degree

And when our legion's falling down
We will crawl back from hell, reclaim the crown
The sign is shining for us
It's glow will lead us on our way
When we are lead astray

We rule the dark and we do as we please
There's no way to stop us, no time to catch some z´s

Howlin' with the 'Pac
Fighting for the right to be
Howlin' with the 'Pac
Templars of the first degree

Vyjeme se smečkou

Je noční pláč
Jsou nářky ve větru
A když nutkání sílí
Vyjdeme do ulic, město volá
Noc je přístupná všem

Panujeme temnotě a děláme co se nám zlíbí
A nic nás nemůže zastavit, není času si odpočinout

Vyjeme se smečkou
Bojujíc za právo žít
Vyjeme se smečkou
Templáři prvního řádu (stupně)

Nikdy nám nevadily varování
Nikdy jsme nežádali rozkazy od hvězd
A když měsíc začně stoupat
Cítíme spěch, vnitřní plamen
Krvavá řeka teče.

Máme moc a sílu uspět
A nic nás nezastaví, protože my jsme neunavná rasa

Vyjeme se smečkou
Bojujíc za právo žít
Vyjeme se smečkou
Templáři prvního řádu

A když naše legie padají
Připlazíme se zpět z pekla, opět získat korunu
Znamení pro nás září
Jeho žár nás povede naší cestou
Když jsme svedeni z cesty

Panujeme temnotě a děláme co se nám zlíbí
Není cesty jak nás zastavit, není času si odpočinout

Vyjeme se smečkou
Bojujíc za právo žít
Vyjeme se smečkou
Templáři prvního řádu

__________________________________________________

Shadow Empire

As I open up my eyes
I see a face I don't recognize
If the mirror tells the truth
Then who the hell am I

I scan the surface high and low
I hear voices from above
Everything I can detect
Not a thing I will neglect

Countdown, I'm coming through
I'm the vengeance
I'm the danger
I'm one, the shining sun

Shadow Empire - Shadow Empire
The rise of the machine
Shadow Empire - Shadow Empire
They rise up from their graves, to steal our dreams

I see the world in infrared
I hear the voices of the dead
I'm half man and half machine
The essence of your dream

Soon the judgement bell will toll
I'll take back everything they stole
I'm the judge, the hammer falls
Liberty and metal for all

Countdown, your time has come
I'm the vengeance
You're in danger
You're the one, let justice be done

Shadow Empire - Shadow Empire
The rise of the machine
Shadow Empire - Shadow Empire
They rise up from the graves to steal our vivid dreams

In my heart there's always winter
Can not rest until I found the masterkey
The masterkey of trust

In my mind the arctic wind blows
Can not sleep, I can not rest before the dawn
Brings back the light, the light of day.

Shadow Empire - Shadow Empire
The rise of the machine
Shadow Empire - Shadow Empire
They rise up from the graves to steal our vivid dreams

Země stínu

Jak otevírám oči
vidím tvář kterou nemohu poznat
pokud zrcadlo říká pravdu
tak kdo k čertu jsem

Zkoumám povrch vysoko a nízko
Slyším hlasy shora
Vše co mohu vypátrat
Není věci kterou bych zanedbal

Odpočet, procházím skrz
Jsem ta pomsta
Jsem to nebezpečí
Jsem jedinečný, zářící slunce

Země stínu - Země stínu
Vzestup stroje
Země stínu - Země stínu
Vstávají ze svých hrobů, aby nám ukradli naše sny

Vidím svět infračerveně
Slyším hlasy mrtvých
Jsem napůl člověk napůl stroj
základ tvého snu

Brzy bude zvon spravedlnosti zvonit
Vezmu si zpět vše co ukradli
Jsem soudce, nech kladivo udeřit
Volnost a metal pro všechny

Odpočet, tvůj čas přišel
Jsem ta pomsta
Jsi v nebezpečí
Jsi ten, nechť bude učiněna spravedlnost

Země stínu - Země stínu
Vzestup stroje
Země stínu - Země stínu
Vstávají ze svých hrobů, aby nám ukradli naše živoucí sny

V mém srdci je vždy zima
Nemohu odpočívat dokud nenajdu univerzální klíč
Univerzální klíč důvěry

V mé mysli severní vítr vane
nemohu spát, nemohu odpočívat před tím než vých
Přinese zpět světlo, denní světlo.

Země stínu - Země stínu
Vzestup stroje
Země stínu - Země stínu
Vzpestupují z hrobů, aby nám ukradli naše živoucí sny

__________________________________________________

Carved In Stone

There is silence in the dark
There's a fire, ready to start
Torn pages, inked by fury
The inception of the damned

They are calling out my name
Come, please join us and carry the flame
Our precious time is standing still
When the future meets the past

No freedom, no glory
There's no future, no past
This will be our…

One last wish, one last dream
Will you follow the masses, or follow your own?
One last chance, one last scream
Before your future will be carved in stone

I remember what they said
I still hear them inside my head
The legions of damnation
They keep calling out my name

The wind blows, forever
But the time is standing still
This will be our…

One last wish, one last dream
Will you follow the masses, or follow your own?
One last chance, one last scream
Before your future will be carved in stone

Knock, a knock on my door
Please revoke what you're asking for

One last wish, one last dream
Will you follow the masses, or follow your own?
One last chance, one last scream
Before your future will be carved in stone

Vytesáno v kameni

V temnotě je ticho
Oheň, připraven začít
Potrhané stránky, poznamenané běsnění
vznik prokletých

Volají mé jméno
Přijď prosím, přidej se k nám a nes oheň
Náš drahý čas stále stojí
Když budoucnost potkává minulost

Žádná volnost, žádná sláva
Není budoucnosti, není minulosti
Toto bude náše...

Poslední přání, poslední sen
Budeš následovat stádo, nebo sám sebe?
Poslední šance, poslední křik
Než bude tvá budoucnost vytesána v kameni

Pamatuji si co říkali
Stále je slyším v mé hlavě
Legie prokletí
Stále volají mé jméno

Vítr vane, navždy
Ale čas stále stojí
Tohle bude naše...

Poslední přání, poslední sen
Budeš následovat stádo, nebo sám sebe?
Poslední šance, poslední křik
Než bude tvá budoucnost vytesána v kameni

Klepot, klepot na mé dveře
Prosím zrušte oč žádáte

Poslední přání, poslední sen
Budeš následovat stádo, nebo sám sebe?
Poslední šance, poslední křik
Než bude tvá budoucnost vytesána v kameni

__________________________________________________

Genocide

Once there was a time, when we were standing
Back to back against the whole conception
Once we had it all the world was our pleasure dome

Times were changing fast, our dreams were fading
Black, the darkness fell on our creation
Time was running out, we were falling one by one

We live by honor
We fight for freedom
We die but you can't slay our pride

Behind these walls, we deem, take hold of the dream
To live our lives as we please - Metal Genocide
No fear, we know the end is near
One day we will retaliate - Genocide

Fall, mighty Babylon your might is declining
Fast, your on your knees repent your sinning
Fall beyond the realms of hell, we are born again

We live by honor
We fight for freedom
We die but you can't slay our pride

Behind these walls, we deem , take hold of the dream
To live our lives as we please - Metal Genocide
No fear, we know the end is near
One day we will retaliate - Genocide

Behind these walls, we deem , take hold of the dream
To live our lives as we please - Metal Genocide
No fear, we know the end is near
One day we will retaliate - Genocide

Vyhubení

Jednou byl čas, kdy jsme stáli
Bok po boku proti celému chápání
Jednou jsme měli celý svět jako palác našeho potěšení

Časy se rychlě měnily, naše sny se vytráceli
Černá, temnota padla na naše dílo
Čas docházel, padali jsme jeden za druhým

Žijeme čestně
Bojujeme za svobodu
Umíráme, ale nemůžeš zničit naši hrdost

Za těmi zdmi, domníváme se, zmocňujeme se snu
Abychom žili naše životy jak si přejeme - Metalové vyhubení
Žádnýu strach, víme že konec je blízko
Jednoho dne vše oplatíme

Padni, mocný Babylóne, tvá moc je popřena
Rychle, klečíš lutijíc svých činů
Padni pod hloub než je peklo, jsme znovuzrozeni

Žijeme čestně
Bojujeme za svobodu
Umíráme, ale nemůžeš zničit naši hrdost

Za těmi zdmi, domníváme se, zmocňujeme se snu
žít naše životy tak jak si přejeme - Metalové vyhubení
Žádný strachm víme že konec je blízko
Jedno dne vše oplatíme - Vyhubením

__________________________________________________

Titan

The gate is closed, the sky is burning
Dark clouds are closing in
A world at war, no revelation could've
predicted the mankind's fall

Somewhere above - beyond the lunar skies
We'll be resurrected -Ah!
What have we done - we paid the highest price
No shelter for the undeserving masses

Standing in line for our final journey
Into space and beyond
A final sigh, a breath of hope we gotta
Heed the terminal call

Counting the stars - we pulled the shortest straw
Life is fading rapidly - Ah!
Nothing remains - A withered devil's claw
Sole surrvivors picking up the pieces

Titan
Even the dark has a silver lining
Titan, Titan
Shining bright so far beyond the sun

So this is the new beginning
So far away, so far away

We leave our past behind us
No turning back, no turning back

Titan
Even the dark has a silver lining
Titan, Titan
Shining bright so far beyond the sun
Titan
Even the dark has a silver lining
Titan, Titan
Shining bright so far beyond the sun

Oh, oh…
We will fly
Oh,oh…
We're flying into space
Oh, oh…
Fly, fly away
Oh, oh…
We're flying into space

Titán

Brána je uzavřena, obloha hoří
Temná oblaka obkličují
Svět ve válce
žádný objev nemohl
předpověděť pád lidstva

Někde nahoře - za oblohami měsíce
Budeme všichni oživeni - Ah!
co jsme udělali - platíme nejvyšší cenou
Žádný úkryt pro posluhující dav.

Stojíc v řadě pro konečnou výpravu
Do vesmíru a za
Konečný povzdech, nádech naděje, měli bychom
Vyslišet konečné volání

Počítajíc hvězdy - krátké byli lži které jsme tahali
Život rychle upadá
Nic nezbývá - zvadlá ďáblova ruka
Jediní přeživší sbírajíc kousky

Titán
Přestože temnota má stříbrné lemování
Titán, Titán
Jasně září daleko za sluncem

Tak tohle je nový začátek
tak daleko, tak daleko

Necháváme naši minulost za sebou
Žádný obrat zpět, žádný obrat zpět

Titán
Přestože temnota má stříbrné lemování
Titán, Titán
Jasně září daleko za sluncem
Titán
Přestože temnota má stříbrné lemování
Titán, Titán
Jasně září daleko za sluncem

Oh, oh
Poletíme
Oh, Oh
Letíme do vesmíru
Oh, Oh
Letíme, letíme pryč
Letíme do vesmíru

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Necris