SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Glory To The Brave
Sláva chrabrým

 

 

Glory To The Brave

Snow is falling down on this glorious land
Colours fading, turning into white again
To fallen heroes angels sing, they cry their winter tears
Endless mourning days will turn to years

So this is goodbye, I take leave of you and
Spread your wings and you will fly away now, fly away Now

Nothing on earth stays forever
But none of your deeds were in vain
Deep in our hearts you will live again
You're gone to the home of the brave

Every solemn moment I will treasure inside
Even though it's hard to understand
T hat a silent wind can blow the candle out
Taking everything leaving the pain far behind

You call out my name, but your voice is fading
Into the wind, embraced, you'll fly away now, fly away Now

Nothing on earth stays forever
But none of your deeds were in vain
Deep in our hearts you will live again
You're gone to the home of the brave

My eyes are closed I feel you're faraway ( so close )
Far beyond that shining star
I know you'll find what you've been fighting for
Far beyond that shining star

Down on bended knee I pray, bring courage to these Souls
Make'em live forever in the heart of the bold
So I say farewell my friends, I hope we'll meet again
When time has come to fall from grace

So this is goodbye, I take leave of you and
Spread your wings and you will fly away now, fly away Now

Nothing on earth stays forever
But none of your deeds were in vain
Deep in our hearts you will live again
You're gone to the home of the brave

Sláva chrabrým

Sníh padá dolů na tuto slavnou zemi
Barvy se vytrácejí, znovu šednou
Padlým hrdinům andělé zpívají, pláčou své zimní slzy
Nekonečné truchlivé dny se mění v roky

Tak tohle je sbohem, opustím tě a
Roztáhneš křídla a odlétáš, už odlétáš

Nic na Zemi nesetrvá věčně
Ale žádný s tvých činů nebyl zbytečný
Hluboko v našich srdcích budeš žít znovu
Odešel jsi do domova chrabrých.

Každou vzácnou chvíli budu opatrovat v nitru
I když je obtížné pochopit
Že tichý vítr může zhasnout svíci
Bere vše, nechává bolest daleko za námi

Voláš mé jméno, ale tvůj hlas se vytrácí
Do větru, v objetí, odlétáš, už odlétáš

Nic na Zemi nesetrvá věčně
Ale žádný s tvých činů nebyl zbytečný
Hluboko v našich srdcích budeš žít znovu
Odešel jsi do domova chrabrých.

Mé oči jsou zavřené cítím se tak vzdálený tak blízko
Hluboko pod tou zářící hvězdou
Vím, že najdeš za co jsi bojoval
Hluboko pod tou zářící hvězdou

Dole, na kolenou se modlím, přines odvahu těm Duším
Nech je žít navždy v srdcích neohrožených

Tak říkám sbohem přátelé, doufám, že se znovu shledáme
Až přijde můj čas a upadnu v nemilost.
Tak tohle je sbohem, opustím tě a
Roztáhneš křídla a odlétáš, už odlétáš

Nic na Zemi nesetrvá věčně
Ale žádný s tvých činů nebyl zbytečný
Hluboko v našich srdcích budeš žít znovu
Odešel jsi do domova chrabrých.

__________________________________________________

Ravenlord

Grey morning, dawn won the fight
Daylight drives away the night
Fog's rising out in the fields
The birth of winter is in sight

Dark shadows fall from the sky
They alight on gallows tree
black feathers, amber beaks
waiting for their deity

Leaves are spinning 'round
Lost and never found
When the king takes the crown

Can you feel
The autumn wind blowing
Ravenlord is coming to stay
Can you hear
The passing bell tolling
Ravenlord - takes you far away

Sharp talons, pinions of ice
The obscure the new-born day
Hot breathing freezes to snow
piercing caws lead you astray

Leaves are spinning 'round
Lost and never found
When the king takes the crown

Can you feel
The autumn wind blowing
Ravenlord is coming to stay
Can you hear
The passing bell tolling
Ravenlord -
Takes you far away

Leaves are spinning 'round
Lost and never found
When the king takes the crown

Can you feel
The autumn wind blowing
Ravenlord is coming to stay
Can you hear
The passing bell tolling
Ravenlord -

Can you feel
The autumn wind blowing
Ravenlord is coming to stay
Can you hear
The passing bell tolling
Ravenlord -
Takes you far away

Havraní pán

Šedé ráno, úsvit vyhrál bitvu.
Denní světlo odstraňuje noc.
Mlha se zvedá v polích.
Zrození Zimy je na dohled.

Z oblohy padají temné stíny.
Snášejí se na popravčí stromy.
Černé peří, žluté zobáky.
Čekají na jejich příležitost.

Listí se víří okolo,
ztraceni a nikdy nenalezeni.
Když král přijímá korunu. (Rozuměj začíná vládnout)

Cítíš?
Podzimní vítr foukat
Havraní pán přišel, aby zůstal.
Slyšíš?
Náhodně zvony zvonit (též možnost okolní zvony)
Havraní pán - tě odnese daleko.

Ostré drápy, perutě z ledu.
Temný, nově zrozený den.
Horký dech mrzne ve sněhu.
Pronikající krákání tě vede z cesty.

Listí se víří okolo,
ztraceni a nikdy nenalezeni.
Když král přijímá korunu.

Cítíš?
Podzimní vítr foukat
Havraní pán přišel, aby zůstal.
Slyšíš?
Náhodně zvony zvonit.
Havraní pán -
tě odnese daleko.

Listí se víří okolo,
ztraceni a nikdy nenalezeni.
Když král přijímá korunu.

Cítíš?
Podzimní vítr foukat
Havraní pán přišel, aby zůstal.
Slyšíš?
Náhodně zvony zvonit.
Havraní pán -
tě odnese daleko.

Cítíš?
Podzimní vítr foukat
Havraní pán přišel, aby zůstal.
Slyšíš?
Náhodně zvony zvonit.
Havraní pán -
tě odnese daleko.

Překlad textu zbývající skladby I Belive najdete tady...

__________________________________________________

 

Heeding The Call
Vyslišíme volání

 
 

Heeding The Call

A flash in the night, a journey through time
the Templars are back on the streets
Guarded by prowess and the will to survive
all led by the guiding light

Angels of mercy, guardians of time
Shackled and chained through the eternal flame
the hammer will slowly arise

Heeding The Call, one and for all
never surrender, with glory we´ll fall
Brothers unite, let´s stand up and fight
fulfilling our fate, we are
Heeding The Call

One step ahead, revealing the past
united, together we stand
The call of the thunder, the sign to begin
this final crusade we will win

Angels of mercy, our journey must proceed
With hearts all filled up with chivalry
the lifeblood that we all need

Heeding The Call, one and for all
never surrender, with glory we´ll fall
Brothers unite, let´s stand up and fight
fulfilling our fate, we are Heeding The Call

Oh, oh, oh…

Heeding The Call, one and for all
never surrender, with glory we´ll fall
Brothers unite, let´s stand up and fight
fulfilling our fate, we are Heeding The Call

Vyslyšíme volání

Záblesk v noci, výprava napříč časem
Templáři jsou zpět v ulicích
Chráněni uměním a vůlí přežít
Všichni jsou vedeni za světlem

Andělé odpuštění, strážci času
Uvězněni a spoutáni skrz věčný plamen
Kladivo pomalu stoupá

Vyslyšte volání, jeden za všechny
Nikdy se nevzdáme, se slávou padneme
Bratři spojme se, povstaňme a bojujme
Naplňujeme náš osud, my
Vyslyšíme volání

Jeden krok před námi odhaluje minulost
Sjednoceni, společně stojíme
Volání hromu, znamení začít
Tuhle poslední křížovou výpravu vyhrajeme

Andělé odpuštění, naše výprava musí projít
Se srdci plnými ctnosti
Krev života, kterou všichni potřebujeme

Vyslyšte volání, jeden za všechny
Nikdy se nevzdáme, se slávou padneme
Bratři spojme se, povstaňme a bojujme
Naplňujeme náš osud, my
Vyslyšíme volání

Oh, oh, oh …

Vyslyšte volání, jeden za všechny
Nikdy se nevzdáme, se slávou padneme
Bratři spojme se, povstaňme a bojujme
Naplňujeme náš osud, my
Vyslyšíme volání

__________________________________________________

Eternal Dark

Living in the shadows.
Live a life of sins.
Now you feel the pressure.
There ain't no giving in.
Do you ever wonder?
Do you ever think?
What may lie beyond you.
What's the missing link.

Will you enter the paradise?
Will you see the light?
What is your destination?
Your eyes will see - eternal dark.

There ain't no use behaving.
Life can never change.
There ain't no book to guide you.
You're desperate to the range.
Why do you listen
To the holy man?
Sage one will take you.
The only one who can.

Will you enter the paradise?
Will you see the light?
What is your destination?
Your eyes will see - eternal dark?

Nekonečná temnota

Žijíc ve stínech.
Zij hříšný život.
Teď cítíš ten nátlat.
Není cesty zpět.
Divíš se někdy?
Myslíš někdy?
Co může ležet před tebou.
Jaké je to chybějící spojení.

Vejdeš do ráje?
Uvidíš světlo?
Kam vede tvá cesta? (přeneseně)
Tvé oči uvidí - nekonečnou temnotu.

Není žádného chování.
život se nikdy nemůže změnit.
Není žádná kniha která by tě vedla.
Jsi hodně zoufalý.
Proč posloucháš
svatého muže?
Mudrc se tě ujme.
Ten jediný může.

Vejdeš do ráje?
Uvidíš světlo?
Kam vede tvá cesta? (přeneseně)
Tvé oči uvidí - nekonečnou temnotu.

Překlady textů zbývajících skladeb The Metal Age, Steel Meets Steel a Stone Cold najdete tady...

__________________________________________________

 

I Want Out
Chci ven

 
 

I Want Out

From our lives' beginning on
we are pushed in little forms
no one asks us how we like to be
in school they teach you what to think
but everyone says different things
but they're all convinced that
they're the ones to see

So they keep talking and they never stop
and at a certain point you give it up
so the only thing that's left to think is this

I want out--to live my life alone
I want out--leave me be
I want out--to do things on my own
I want out--to live my life and to be free

People tell me A and B
they tell me how I have to see
things that I have seen already clear
so they push me then from side to side
they're pushing me from black to white
they're pushing 'til there's nothing more to hear

But don't push me to the maximum
shut your mouth and take it home
'cause I decide the way things gonna be

I want out--to live my life alone
I want out--leave me be
I want out--to do things on my own
I want out--to live my life and to be free

There's a million ways to see the things in life
a million ways to be the fool
in the end of it, none of us is right
sometimes we need to be alone

No no no, leave me alone

I want out--to live my life alone
I want out--leave me be
I want out--to do things on my own
I want out--to live my life and to be free

Chci ven

Od počátku našeho života
jsme utlačování.
Nikdo se nás neptá jak bychom chtěli žít.
Ve školá nás učí co si myslet.
Ale každý říká rozdílné věci,
ale všichni jsou přesvědčeni,
že oni jsou ti hodní následování.

A tak neustále povídají a nikdy nepřestanou,
a v určitém čase to vzdáš
a tak jediné zbývající myšlenky jsou:

Chci ven--žít svůj život sám
Chci ven--nechte mě být
Chci ven--dělat věci samotného
Chci ven--žít svůj vlastní život a být svobodný

Lidí mi říkají A a B,
říkají mi jak mám vidět
věci které jsem již dávno zřetelně viděl.
A tak mě vytlačují ze strany na stranu
postrkují mě od černého k bílému
pustrkují mne dokud není co slyšet (poslouchat).

Ale nepřehánějte to,
zklapněte a nechte si to pro sebe.
Protože já rozhoduji jak se věci budou dít.

Chci ven--žít svůj život sám
Chci ven--nechte mě být
Chci ven--dělat věci samotného
Chci ven--žít svůj vlastní život a být svobodný

Existuje milion způsobů jak pohlížet na věci v životě
milion cest být hlupákem.
Nakonci nikdo nemá pravdu,
občas potřebujeme být sami.

Ne ne ne, nechte mě být.

Chci ven--žít svůj život sám
Chci ven--nechte mě být
Chci ven--dělat věci samotného
Chci ven--žít svůj vlastní život a být svobodný

__________________________________________________

Man on a Silver Mountain

I'm a wheel, I'm a wheel
I can roll, I can feel
And you can't stop me turning

Cause I'm the sun, I'm the sun
I can move, I can run
But you'll never stop me burning

Come down with fire
Lift my spirit higher
Someone's screaming my name
Come and make me holy again

I'm the man on the silver mountain
I'm the man on the silver mountain

I'm the day, I'm the day
I can show you the way
And look, I'm right beside you

I'm the night, I'm the night
I'm the dark and the light
With eyes that see inside you

Come down with fire
Lift my spirit higher
Someone's screaming my name
Come and make me holy again

I'm the man on the silver mountain
I'm the man on the silver mountain

Come down with fire
And lift my spirit higher
Someone's screaming my name
Come and make me holy again

Well, I can help you, you know I can

I'm the man on the silver mountain
I'm the man on the silver mountain

Just look at me and listen
I'm the man, the man, give you my hand
I'm the man on the silver mountain

Come down with fire
And lift your spirit higher
I'm the man on the mountain
The man on the silver mountain
I'm the night, the light
The black and the white
The man on the silver mountain

Muž na stříbrné hoře

Jsem kolo, jsem kolo,
mohu se kutálet, mohu cítít,
nezastavíš mě.

Protože jsem slunce, jsem slunce.
Mohu se hýbat, mohu utíkat.
Ale nikdy mě nezastavíš pálit.

Jdi pryč s ohněm.
Povznes mne výš.
Někdo křičí mé jméno.
Pojď a udělej mne znovu svatým.

Jsem člověk na stříbrné hoře.
Jsem člověk na stříbrné hoře.

Jsem den, jsem den.
Mohu ti ukázat cestu.
A podívej, jsem hned vedle tebe.

Jsem noc, jsem noc.
Jsem temnota a světlo.
Mám oči které vidí do tvého nitra.

Jdi pryč s ohněm.
Povznes mne výš.
Někdo křičí mé jméno.
Pojď a udělej mne znovu svatým.

Jsem člověk na stříbrné hoře.
Jsem člověk na stříbrné hoře.

Jdi pryč s ohněm.
Povznes mne výš.
Někdo křičí mé jméno.
Pojď a udělej mne znovu svatým.

Jen se na mě podívej a poslouchej.
Jsem ten člověk, ten člověk, dávájícti svou ruku.
Jsem člověk na stříbrné hoře.

Jdi pryč s ohněm.
Povznes se výš.
Člověk na stříbrné hoře.

Jsem noc, jsem světlo.
Černá a bílá.
Člověk na stříbrné hoře.

Překlad textu zbývající skladby At The End Of The Rainbow najdete tady...

__________________________________________________

 
Renegade
Odpadlík
 
 

Renegade

See the outlaw stands alone beneath the
burning sun
The raging badlands now is his home
There's no sign of victory, he lost his liberty
and the only woman that he loved

An outlaw chasing outlaws, a runner in the night
By the radiant moon he will strike
The seeker of all dangers has come to take his
toll
From the dead of night he will arise

Renegade, Renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, Renegade
This time the prowler will win

He stalks in shadow lands, soundless, with gun
in hand
Striking like a reptile, so fierce
No chance to get away, no time for your last
prayer
When the prowler sneaks up from behind

An outlaw chasing outlaws, the hunter takes his
pray
The law of the jungle he obeys
Craving for the danger to even out the scores
Face to face, once and for all

Renegade, renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, renegade
This time the prowler will win

On through the night he rides, on his raging
horse made of steel
Nothing can save you now, before the renegade
you will kneel

Renegade, Renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, renegade
This time the prowler will win

Renegade, Renegade
Committed the ultimate sin
Renegade, renegade
This time the prowler will win

Odpadlík

Pozři psance, který stojí samotný pod
hořícím sluncem.
Bouřlivá země je nyní jeho domovem.
Není náznak vítězství, ztratil svoji svobodu
a jedinou ženu kterou miloval.

Psanec štvoucí psance, noční běžec
pod zářícím měsícem on udeří,
hledač všech nebezpečí si přišel pro svou daň.
Z hluboké noci povstane.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

On stopuje v zemi stínů, beze zvuku, se zbraní v ruce.
Útočí jako had, tak divoce.

Není šance dostat se pryč,
není čas pro tvé poslední modlitby
když se lovec připlíží do zad.

Psanec štvoucí psance, lovec si bere svou kořist
respektuje zákony džungle.
touha po nebezpečí vyrovnat množství (??)
tváří v tváč, jednou a za vše.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

Jede nocí, na jeho hořícím koni
ze železa.
Nic tě teď nemůže zachránít, před zrádcem budeš klečet.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

Zrádce, Zrádce
Spáchal nejzazší hřích
Zrádce, Zrádce
Tentokrát lovec zvítězí.

__________________________________________________

Run With The Devil

He has all the power
of darkness and night
making you believe
that evil's all right
there's a fire in his eyes
he can make you burn
from the dead
he'll make you return

Sell your soul for gold
do as you are told

run with the devil
don't come to me
run with the devil
you can take me

Filling you with dreams
promising the moon
Making you believe
you'll get there very soon
offering you a life
of glory and gold
it's really in you
to hell I know you're sold

sell your soul for gold
do as you are told

run with the devil
don't come to me
run with the devil
you can take me

take him to your heart
and you'll lose your soul
it's tearing you apart
taking all control
dreaming of a lie
all you get is fear
agony and pain
your end is very near

sell your soul for gold
do as you are told

run with the devil
don't come to me
run with the devil
you can take me

Paktuj se s ďáblem

On má všechnu moc
temnoty a noci.
Přesvědčí tě věřit
že Ďábel je neomylný.
Plamen v jeho očích.
Může tě nechvat shořet.
Z mrtvého
tě může navrátit.

Prodej svou duši za zlato.
Dělej tak, jak ti bylo řečeno.

Paktuj se s Ďáblem.
Nechoď za mnou.
Paktuj se s Ďáblem,
můžeš si mne vzít.

Naplněn tvými sny,
slibujíce měsíc.
Přesvědčí tě,
že se tam brzy dostaneš.
Nabízí ti život
cti a zlata.
Je to v tobě,
vím že jsi peklu zaprodán.

Prodej svou duši za zlato.
Dělej tak, jak ti bylo řečeno.

Paktuj se s Ďáblem.
Nechoď za mnou.
Paktuj se s Ďáblem,
můžeš si mne vzít.

Vezmi ho do svého srdce.
A ztratíš svou duši.
Trhá tě to na kusy.
Přebírá veškerou kontrolu.
Vše co dostaneš je strach,
utrpení a bolest.
Tvůj konec je blízko.

Prodej svou duši za zlato.
Dělej tak, jak ti bylo řečeno.

Paktuj se s Ďáblem.
Nechoď za mnou.
Paktuj se s Ďáblem,
můžeš si mne vzít.

__________________________________________________

Head Over Heels

Late at night in the park
I saw them slipping in the dark
For heaven's sake what's going on
It's like someone is here
Gotta follow now
Like being in a trance for me
There's silence here
More than all the noise

Spurting in the dark head over heels
Overheated heart head over heels
Treating it so hard the spurting feels
Everyday, everynight
Spurting in the dark head over heels
Overheated heart head over heels
Treating it so hard the spurting feels
Oh yeah

Down on my knees, God help me please
Gotta know who's out in the dark
I've stopped my breath, can feel the hands
Could hear the sound of people making love
I surrender right now
I've to be touched, I feel so much

Spurting in the dark head over heels
Overheated heart head over heels
Treating it so hard the spurting feels
Everyday, everynight

Spurting in the dark head over heels
Overheated heart head over heels
Treating it so hard the spurting feels
Everyday, everynight

Spurting in the dark head over heels
Overheated heart head over heels
Treating it so hard the spurting feels
Everyday, everynight

Spurting in the dark head over heels

Střemhlav

Pozdě v noci v parku,
viděl jsem je mýhat se ve tmě.
Co se "do nebes" děje? (slangový překlad, nemá přímou českou alternativu).
Je to jako by tu někdo byl.
Nyní bych měl následovat.
Jsem jako u vytržení.
Je tu ticho.
Víc než všechen hluk.

Tryskajíce ve temnotě, střemhlav.
Přehřáté srdce, střemhlav.
Každý den, každou noc.

Tryskajíce ve temnotě, střemhlav.
Přehřáté srdce, střemhlav.
Každý den, každou noc.
Oh, ano.

Dolů na kolena, Bože pomoz mi prosím.
Měl bych vědět kdo je tam ve temnotě.
Přestal jsem dýchat, cítím ruce.
Mohu slyšet zvuk milujících lidí.
Nyní se vzdávám.
Měl bych být dotknut, tak moc se dotýkám.

Tryskajíce ve temnotě, střemhlav.
Přehřáté srdce, střemhlav.
Tak drsné tryskající doteky.
Každý den, každou noc.

Tryskajíce ve temnotě, střemhlav.
Přehřáté srdce, střemhlav.
Tak drsné tryskající doteky.
Každý den, každou noc.

Tryskajíce ve temnotě, střemhlav.
Přehřáté srdce, střemhlav.
Tak drsné tryskající doteky.
Každý den, každou noc.

Tryskajíce v temnotě, střemhlav.

__________________________________________________

 
Always Will Be
Navždy budeš
 
 

Always Will Be

Our sun is set, our day is done, I'm left here wondering
Is this the end, my final words to you
Day turned to night and now you're gone, I'm left here pondering
Can this be true, are we really through

You were the wind beneath my wings, taught me how to fly
With you I lived among the kings, how could this ever die

So I say farewell, I'm yours forever,
and I Always Will Be

We were one, we were all, we were the only
Future full of hope, nothing could stand in our way
But dreams can change, visions fall, I feel so lonely
I would walk through fire for just one more day

You were the angel of my life, taught me to be free
Now I'm a stranger in your eyes, walls are closing in on me

So I say farewell, I'm yours forever
And I Always Will Be
Missing you, in my heart you are The One
And you Always Will Be

When I turn to the east, I see no dawn,
but after darkness comes the light
And when I turn to the west, the silent night hides all
Where is the light that shines so bright

So I say farewell, I'm yours forever
And I Always Will Be
Missing you, in my heart you are The One
And you Always Will Be

Nah-nah-na ... and you Always Will Be
Nah-nah-na ... and you Always Will Be
And you Always Will Be
my Little One you are
And you Always Will Be

Navždy budeš

Naše slunce je dané, naše dny jsou pryč, Odešel jsem na toto místo, zvědavý.
Je to konec, má poslední slova k tobě.
Den se obrátí v noc a ty jsi pryč, Odešel jsem na toto místo, v úvahách.
Může to být pravda, jsme opravdu proti?

Byla jsi větrem pod mými křídly, naučilas mě létat.
S tebou jsem žil mezi králi, jak toto mohlo někdy skončit.

A tak se loučím, Jsem tvůj navždy,
a navždy budu.

Byly jsme jedineční, byly jsme vše, byly jsme jediní.
Budoucnost plná naděje, nic nám nemohlo stát v cestě.
Ale sny se mohou měnit, vize padnou, cítím se osamělý
Prošel bych ohněm pro jeden jediný den navíc.

Byla jsi anděl mého života, naučila jsi mě být volný,
teď jsem v tvých očích neznámý, zdi se okolo mně uzavírají.

A tak se loučím, Jsem tvůj navždy,
a navždy budu.
Postrádám tě ve svém srdci, byla jsi jediná,
a navždy budeš.

Když se obrátím k východu, nevidím úsvit,
ale po temnotě přichází světlo.
A otočím se k západu, tichá noc vše skryje.
Kde je světlo které tak průzračně září.¨

A tak se loučím, Jsem tvůj navždy,
a navždy budu.
Postrádám tě ve svém srdci, byla jsi jediná,
a na vždy budeš.

Nah-nah-na ... a na vždy budeš.
Nah-nah-na ... a na vždy budeš.
a na vždy budeš.
jsi moje malá jediná
a navždy budeš.

__________________________________________________

Breaking The Law

There I was completely wasting, out of work and down
all inside it's so frustrating as I drift from town to town
feel as though nobody cares if I live or die
so I might as well begin to put some action in my life

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

So much for the golden future, I can't even start
I've had every promise broken, there's anger in my heart
you don't know what it's like, you don't have a clue
if you did you'd find yourselves doing the same thing too

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

You don't know what it's like

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

Breaking the law

Porušujíce zákon

Ztrácel jsem se, bez práce a zkleslý.
Vše uvnitř je tolik frustrující tak jak se nesu od města k městu.
Cítím se jako by se nikdo nechtěl zajímat zda žiji nebo umírám.
A tak bych samozřejmě mohl začít vkládat do svého života trochu akce.

Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon

Tolik pro zlatou budoucnost, nemohu ani začít.
Míval jsem každý slib nesplněný, vztek je v mém srdci.
Nevíš jaké to je, nemáš ani ponětí.
Pokud jsi věděl, zjistíš o sobě že děláš ty samé věci.

Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon

Nevíš jaké to je.

Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon
Porušujíce zákon, porušujíce zákon

Porušujíce zákon

Překlad textu zbývající skladby The Fallen One najdete tady...

__________________________________________________

 
Hearts On Fire
Srdce v ohni
 
 

Hearts On Fire

We saw the writings on the wall
When heathens ruled above us all
Tormented, we still heard the call
You come to bring us down
Wield the scepter, steal the crown
Time on the throne is running out

‘Cause seasons change but we are still the same
Event though the cold winds blow we're burning like a flame

Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Burning for the steel

Hearts On Fire

For years shunned by society
Outcasts, condemned for our beliefs
Our legions grew in secrecy

And now, the time is here
I see the Templars everywhere
The Freedom Call is drawing near

We hold our rebel banners up with pride
The colour's crimson and the Hammer is the sign

Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Burning for the steel

Srdce v ohni

Zhlédli jsme na zdi nápis
Když bezvěrci nad námi vládli
Mučeni, stále jsme slyšeli volání
Přišel jsi nás srazit
Třímat žezlo, ukrást korunu
Čas na trůnu dochází

Protože období se mění, však my jsme stále stejní
I přes vanutí ledového vichru hoříme jako plamen

Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Hoří za ocel

Srdce v ohni

Roky přehlíženi společností
Vyděděnci, odmítáni za pro své přesvědčení
Naše legie vzrůstaly v tajnosti
A teď, čas přišel
Vidím Templáře všude
Volání svobody je blízko

Držíme prapory odboje se ctí
Barva je rudá a Kladivo je znak

Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Hoří za ocel

Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce, srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce, srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce, srdce v ohni, Srdce, srdce v ohni,
Srdce, srdce, srdce, srdce, srdce, srdce v ohni

__________________________________________________

We're Gonna Make It

We'll make it

Been fighting for so long, don't know which way up is
Been stuck and ripped and burnt till it feels like nothin'
Our time will come and when it's over and it's done
Those fools are gonna know that we ain't bluffin'

We're gonna make it
We'll reach the top
We're gonna make it
And then we're never gonna stop

The power of the people ain't been showin'
It's never what you know, it's who you're knowin'
Sure it ain't right but as the saying goes it's might
That decides who stays behind and who'll be goin'

We're gonna make it
We'll reach the top
We're gonna make it
And then we're never gonna stop

We're gonna make it
We'll reach the top
We're gonna make it
And then we're never gonna stop

Alright, alright, we're gonna make it
Come on, boys, come on, boys
Ain't gonna stop until we drop
Oh, oh
Let it rock, let it roll
Ha ha ha ha ha ha
Here we go, baby

GONNA MAKE IT TO THE TOP

AIN'T GONNA STOP UNTIL WE DROP

DRIVE HARD BOYS

Zvládneme to

Zvládneme to!

Bojoval jsem tak dlouho, nevím která cesta vede vzhůru.
Byl jsem omezován, roztrhán a pálen do toby, až to nebylo cítit.
Náš čas přijde a až bude konec, bude dokonáno.
Ti blázni poznají, že neblafujeme.

Zvládneme to.
Dosáhneme vrcholu.
Zvládneme to.
A nikdy nezastavíme.

Lidská moc nebyla ukázována.
Nikdy to není o tom co znáš, ale o tom koho znáš.
Samozřejmě to není správné, ale jak pověry říkají, je to moc,
která rozhoduje kdo zůstane a kdo půjde.

Zvládneme to.
Dosáhneme vrcholu.
Zvládneme to.
A nikdy nezastavíme.

Zvládneme to.
Dosáhneme vrcholu.
Zvládneme to.
A nikdy nezastavíme.

Samozřejmě, samozřejmě, zvládneme to.
Do toho, chlapi, do toho.
Nezastavíme se dokud nepadneme.
Oh, oh
Let it rock, let it roll (nepřeložitelné)

Ha ha ha ha ha ha
A jedem, baby

Zvládneme to na vrchol.
Nezastavíme dokud nepadneme.

Budťe tvrdí. (Skutečný význam)

Překlad textu zbývající skladby Heeding The Call najdete tady...

__________________________________________________

 
Blood Bound
Spojeni krví
 

Blood Bound

Countdown, descending down to zero
Bursting into flames
Can't you see the coming of a hero
On this enchanting day

So stand up and be counted
In the solar glance in the desert sand
No longer the hunted
United we are 'till the day we fall

A chain unbreakable
Every link is allied to our mighty vow

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power that is greater than all
We're Blood Bound

Watch out, the heathen's all around us
Always watch you back
We've got a lust for freedom
Whatever they say we know we'll stay

We are indestructible
And no matter what happens we will rise above

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power that is greater than all
We're Blood Bound

Look into my eyes
Tell me what is hidden deep inside
Chains about to break
It's the everlasting freedom for us all

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power together

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power together - Blood Bound
Power forever - Blood Bound
Power - We're Blood Bound

Spojeni krví

Odpočet, klesající k nule
V náhlém vzplanutí
Nevidíš přichod hrdiny
V tento kouzelný den

Tedy povstaňme a buďme sečteni
Ve sluneční zraku v pouštním písku
Nikdy více lovení
Spojeni jsme do dne našeho pádu

Řetěz, jež roztrhnout nelze
Každý článek je spojen v naší mocné přísaze

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc větší než vše
Jsme spojeni krví

Pozor, kacíři jsou všude kolem nás
Vždy se mějte na pozoru
Máme touhu po svobodě
Ať říkají cokoliv my víme, že vytrváve

Jsme nezničitelní
A ať se stane cokoliv povstaneme

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc větší než vše
Jsme spojeni krví

Hleď do mých očí
Řekni, co je hluboko uvnitř skryto
Pouta chystajíc se zpřetrhat
To je věčná svoboda pro nás všechny

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc společně

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc společně – spojeni krví
Moc věčně – spojeni krví

Překlad textu zbývající skladby Metal Age najdete tady...

 

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Necris