SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Glory To The Brave
Sláva chrabrým

 

The Dragon Lies Bleeding

Ride through the valley in thunder and rain
the battle is raging, redeem this domain
The Castle of Eden lies silent above
darkness surrounded us, away we must go

I look through the eyes of the world
I see there's a Stranger among us.
Awaiting a sign from above
to conquer the power and the glory

Enter the battle, our will to enchain
bringing us forward, defeating the pain
into the meeting with swords made of steel
we're standing together the secret reveals
I look through the eyes of the world

I know who's the Stranger among us
Awaiting a sign from above
to conquer the power and glory
Come across to the Promised Land
close your eyes, I will take your hand
Through the river of steel we'll go
When the dragon lies bleeding

Above the glory we'll carry on
now the time has come to return back home
The setting sun illuminates the dead
the battlefield field is shining red.

Silent lies Eden on top of the moor
we're fighting with honor protecting our Lord
The last one survivor lies bleeding. I kneel
into his heart I settle the steel

I look through the eyes of the world
I see there's a Stranger among us.
Awaiting a sign from above
to conquer the power and the glory

Come across to the Promised Land
close your eyes, I will take your hand
Through the river of steel we'll go
When the dragon lies bleeding

Drak leží v krvi

Jízda skrz údolí v hromu a dešti,
Bitva zuří, spaste tyto državy,
Hrad Eden leží tiše nad námi,
Temnota nás obklopila musíme odejít,

Hledím očima světa,
Vidím mezi námi cizince,
Čekajíc na znamení shora,
Aby dobyl moc a slávu,

Vstupme do boje, naše vůle spoutat,
Nese nás kupředu, poráží bolest,
Na setkání s meči z ocele,
Stojíme při sobě, tajemství se odkrývá,

Hledím očima světa,
Vím, kdo je cizinec mezi námi,
Čekajíc na znamení shora,
Aby dobyl moc a slávu,

Pojď se mnou do země zaslíbené,
Zavři oči, vezmu tě za ruku,
Půjdeme přes řeku oceli,
Když drak leží v krvi

Přes slávu budeme pokračovat,
Přišel čas vrátit se domů,
Zapadající slunce ozařuje mrtvé,
Bitevní pole září rudě,

Tiše leží Eden nad bažinou,
Bojujeme se ctí chráníme našeho Pána,
Poslední přeživší leží v krvi. Klečím,
Do jeho srdce vpravuji ocel.

Hledím očima světa,
Vidím mezi námi cizince,
Čekajíc na znamení shora,
Aby dobyl moc a slávu,

Pojď se mnou do země zaslíbené,
Zavři oči, vezmu tě za ruku,
Půjdeme přes řeku oceli,
Když drak leží v krvi

__________________________________________________

The Metal Age

Icy water on my hands
the roar of thunder everywhere
I close my eyes, I realize
I'm far away from home
in the Twilight Zone, the shadows mourn
Out of the night came the shining ...
the Metal Age

Ivory towers conceal my eyes
caught up in a long lost time
Where no one speaks, at liberty,
they guard their destiny
to forge the steel, they will reveal
out of the night came the shining ...
the Metal Age

I'm falling into the breach
I'm a stranger in this land, I'm falling

Standing strong, the brave and the elder
with scars seldom forgotten, above it all
Come with us, offering shelter
from the icy wind that shiver
come with us to the twilight zone, oh yeah

You're welcome to the Metal Age

Hear the bell begin to chime
the moonlit skies burst out in flames
The time has come, it must be done,
let the power be unchained
By the force within, let the war begin

Out of the night came the shining ...
the Metal Age

Věk Kovu

Ledová voda na mých rukou,
Hromobití všude okolo,
Zavírám oči a zjišťuji,
Jsem předaleko od domova,
V zemi soumraku, stíny truchlí,
Z noci přišla záře …
Věk Kovu

Slonovinové věže zahalují můj pohled,
Jsem uvězněn v dlouho ztraceném čase,
Kde každý mlčí, ve svobodě,
Stráží svůj osud,
Kout ocel, oni ho odhalí,
Z noci přišla záře …
Věk Kovu

Upadám do nesnází
Jsem cizinec v této zemi, padám.

Stojí mocně, stateční a moudří (starší),
S jizvami sotva zapomenutými, přede všemi,
Pojď s námi, nabízí přístřeší,
Před ledovým větrem který mrazí,
Pojď s námi do země soumraku, oh ano!

Jsi vítán ve Věku Kovu

Slyš, zvon počal zvonit,
Měsíční nebe propuká v plameny
Přišel čas, musí to být učiněno,
Nech moc osvobodit,
Silou uvnitř, nech válku vzplanout,
Z noci přišla záře …

Věk Kovu

__________________________________________________

HammerFall

Silent screaming, you're on your own
balancing on a blade between
what's right and what is wrong
Don't loose your faith, don't sit there in silence
show your strength, let's hail the metal gods,
bare your heart

All for one, our burning hearts will live forever
One for all, together standing strong

Hammerfall - we will prevail
Hammerfall - let us hail

We share a dread, the future is ours
a Metal Heart is hard to tear apart, heed the call
we run this race, but we will never crawl,
all hail Hammerfall

All for one, our burning hearts will live forever
One for all, together standing strong

Hammerfall - we will prevail
Hammerfall - let us hail

just follow your heart, don't listen to the crowed
the wisdom, the voice is calling from inside
The time long forgotten will soon come again
prepare for the meeting, the Gods of Metal reign

HammerFall

Tichý jekot, jsi na to sám
Kolísáš na čepeli,
Mezi dobrem a zlem,
Neztrácej víru, neseď tu v tichu,
Ukaž svou sílu, pojď pozdravit bohy Kovu,
Odhal své srdce

Všichni za jednoho, naše hořící srdce budou žít navždy,
Jeden za všechny, společně jsme silní,

HammerFall - my zvítězíme
HammerFall - nech nás zvolat

Sdílíme děs, budoucnost je naše,
Kovové Srdce lze těžce rozervat, vyslyšte volání,
Běžíme tento závod, ale nikdy se neplazíme,
Všichni zvolejte slávu HammerFall

Všichni za jednoho, naše hořící srdce budou žít navždy,
Jeden za všechny, společně jsme silní,

HammerFall - my zvítězíme
HammerFall - nech nás zvolat

Následuj své srdce, neposlouchej dav,
Moudrost, hlas volá z nitra,
Čas dlouho zapomenut brzy přijde,
Připrav se na setkání, Bohové Metalu vládnou

__________________________________________________

I Believe

Is it too late to go in peace, I wonder how
how these things did start anyway
Maybe too late to find a way, when the
trail of grief is marked with memories

Now when you're gone, the warmth
of the sun seems so faraway

I believe - in everything I see, every
second is a miracle for me
I believe - after sunshine comes the
rain, and when it's pouring down
the only thing I feel is pain

I walk alone through shapeless dreams
my only home is the wasteland that I cross
I close the door and turn the key
those days of joy are barely memories

Now when you're gone, your star will
shine on, wont you shine for me

I believe- in everything I see, every
second is a miracle for me
I believe- after sunshine comes the
rain, and when it's pouring down
the only thing I feel is pain

Věřím

Je příliš pozdě abychom odešli v pokoji, přemítám jak
Jak to vlastně začalo, stejně
Je už možná pozdě hledat cestu,
když stopa zármutku je poznamenána vzpomínkami

Teď, když jsi pryč, teplo slunce
se zdá tak vzdálené

Věřím - ve vše co vidím, každá
Vteřina je pro mě zázrak
Věřím - po slunečním svitu přichází
Déšť, a když padá na zem,
Jediné co cítím je bolest

Jdu sám beztvarými sny
Můj jediný domov je pustina kterou křižuji
Zavírám dveře a otáčím klíč
Ty dny radosti jsou sotva vzpomínkami

Teď, když jsi pryč, tvá hvězda bude zářit,
Nechceš zářit pro mne?

Věřím - ve vše co vidím, každá
Vteřina je pro mě zázrak
Věřím - po slunečním svitu přichází
Déšť, a když padá na zem,
Jediné co cítím je bolest

__________________________________________________

Child Of The Damned

You made me see right past myself, well beyond
my fears, realized I'm synchronized, far beyond my years
I'm so geard unto them, I serve unto their souls
now that I'm addicted, my hunger only grows

I'm a child of the damned, I follow where I go
rigging to the cross, as holy as a whore
I'm just a child of the damned

Witches coven, the time has come for those sabbatical
years, revelation is the message, for all in all to hear
Prophets slayed, mankind arrayed into mass submission
evil's here, the lord of hell gives you the proposition

I'm a child of the damned, I follow where I go
rigging to the cross, as holy as a whore
I'm just a child of the damned

Give away your life goals, your meaning and ambition
it means nothing to you, after all it's superstition
Do not be afraid, the world is near the end
is it better to rule in hell, than it is to serve in heaven?

I'm a child of the damned, I follow where I go
rigging to the cross, as holy as a whore
I'm just a child of the damned

Dítě zatracených

Naučils mě vidět opravdovou minulost, přes všechny
Mé obavy, uvědomil jsem si, jsem současný, i přes má léta
Jsem vůči nim tak sestrojen , živím se na jejich duších
Teď když jsem závislý, můj hlad jen roste

Jsem dítě zatracených, kamkoliv jdu, následuji
Klepu se před křížem, tak svatý jako běhna
Jsem jen dítě zatracených

Slet čarodějnic, přišel čas pro tyhle roky sabatů,
Zjevení je zpráva pro všechny aby slyšeli,
Proroci pobiti, lidstvo seskupeno do masového podvolení
Zlo je tu, pán pekel vám dává návrh

Jsem dítě zatracených, kamkoliv jdu, následuji
Klepu se před křížem, tak svatý jako běhna
Jsem jen dítě zatracených

Zahoďte své životní cíle, svůj význam a ambice,
Nic to pro vás neznamená, nakonec, je to jen pověra
Nebojte se, svět spěje k zániku,
Je lepší vládnout peklu, než sloužit v nebi?

Jsem dítě zatracených, kamkoliv jdu, následuji
Klepu se před křížem, tak svatý jako běhna
Jsem jen dítě zatracených

Pozn. : Child of The Damned je ze všech překladů nejvíc pozměněný, původní text kolikrát nedává prakticky žádný smysl…proto i překlad zní občas dost podivně.

__________________________________________________

Steel Meets Steel

Back in 1095, when the call to arms came
we had the red cross sown on
Sent to save the holy land and crush the infidels
with strength from above

STEEL MEETS STEEL

On towards victory we march, the guiding star
lead us to the battle field
There, the heathens were subdued, and in the end
we forced them all to yield or die

STEEL MEETS STEEL
In July in '99, the Holy City was stormed and won
Jerusalem was freed, we thanked the lord for our glory

We, the Templars, have survived by honor and pride
and the blessing of the sword
The quest of the war, forever sung
to the sound of steel meets steel

STEEL MEETS STEEL

Ocel potkává ocel

Zpět v roce 1095 kdy přišlo volání do zbraně
My měli vztyčený rudý kříž
Posláni spasit svatou zem a rozdrtit bezvěrce
Silou shora

OCEL POTKÁVÁ OCEL

Postupujeme vstříc vítězství, provázející hvězda
Nás vede na bitevní pole
Tam, bezvěrci byli potlačeni a nakonec
Přinutili jsme je všechny vzdát se či zemřít

OCEL POTKÁVÁ OCEL
V červenci devadesátém devátém, Svaté Město bylo obleženo a získáno
Jeruzalém byl osvobozen, my děkovali Pánu za naši slávu

My, Templáři, jsme přežili se ctí a pýchou,
A požehnáním meče
Úděl války, navždy zpíván,
Ke zvuku oceli potkávající ocel

OCEL POTKÁVÁ OCEL

__________________________________________________

Stone Cold
Outcast a time of war, when mankind lost control
Of life and death, under surveillance

I watch the children pray, while God just turns away
Out in the ruins they seek shelter
These streets were once my home, but those
Golgen days are gone, now I'm fighting to survive

Stone cold, man or machine
Stone cold, the end of our dream

The word is on the street, it's kill or to be killed
With no exception you are on your own

We should have seen it all along, the writings
On the wall, tell me what have we become

Stone cold ...
Who do you believe in now, when the prophecy
Came true, the final deja vu

These streets were once my home ...

Stone cold

Ledový mráz

Vyděděnec v době války, kdy lidstvo ztratilo vládu
Život a smrt, pod dohledem

Vidím modlící se děti, když se Bůh obrátil zády
V ruinách hledají přístřeší
Tyto ulice bývaly mým domovem, ale ty
Zlaté dny jsou pryč, nyní bojuji o přežití

Ledový mráz, Ledový chlad, člověk nebo stroj
Ledový mráz, Ledový chlad, konec našeho snu

Rčení je v ulicích, je to zabij, nebo budeš zabit
Bez výjimky, jsi jen sám za sebe

Měli jsme to vidět dávno, nápisy
Na zdi, pověz, co se z nás stalo

Ledový, Ledový mráz, Ledový mráz, člověk nebo stroj
Ledový mráz, Ledový mráz, konec našeho snu

Ledový mráz, Ledový mráz, člověk nebo stroj
Ledový mráz, Ledový mráz, konec našeho …

Komu teď věříš, když se proroctví
Naplnilo, poslední deja vu

Měli jsme to vidět dávno, nápisy
Na zdi, pověz, co se z nás stalo

Ledový mráz …

__________________________________________________

Unchained

Undying nightfall, a king with no crown
dethroned, imprisoned in chains
Duel the black horse, the Swordsmen must kneel
condemned to serve within the shadows
Put'em next to their King

Out of the fire and into the night
a handful of brave men appeared
Crimson thunder running through their veins
a bond that will last forever
Nothing's stronger than ...

Brothers in arms are fighting tonight
the Forces of steel meet again
born in the fire, they look to the sky
power of metal unchained

Time has come, break out of these chains
FIGHT! proud for your kingdom
Behind the defenders the king marches on
by divine intervention
They are fighting with ...

Brothers in arms are fighting tonight
the Forces of Steel live again
born in the fire, they look to the sky
the power of metal unchained

Past many nights they fought on
and by the moonlight the battle was won
but still the black horse is running
knowing were the power will lead

Brothers in arms are fighting tonight
the Forces of Steel live again
born in the fire, they look to the sky
the power of metal unchained

Nespoutaní

Nesmrtelný soumrak, král bez koruny
Sesazen z trůnu, uvězněný v okovech
Souboj s černým koněm, rytíři musí pokleknout
Odsouzeni sloužit ve stínu
Vhoď je k jejich králi

Z ohně a vstříc noci
Hrstka chrabrých se objevila
Rudé hromobití jim proudí v žilách
Pouto, které potrvá navždy
Nic není silnější než …

Bratři ve zbrani dnes v noci zápolí
Síly oceli se znovu setkávají
Narozeni v ohni, pohlédnou na nebe,
Nespoutaná moc kovu

Mnoho nocí bojovali
A za měsíčního svitu byla bitva vyhrána
Ale černý kůň stále běží
Ví kam moc povede

Bratři ve zbrani dnes v noci zápolí
Síly oceli znovu ožívají
Narozeni v ohni, pohlédnou na nebe,
Nespoutaná moc kovu

__________________________________________________

Glory To The Brave

Snow is falling down on this glorious land
Colours fading, turning into white again
To fallen heroes angels sing, they cry their winter tears
Endless mourning days will turn to years

So this is goodbye, I take leave of you and
Spread your wings and you will fly away now, fly away Now

Nothing on earth stays forever
But none of your deeds were in vain
Deep in our hearts you will live again
You're gone to the home of the brave

Every solemn moment I will treasure inside
Even though it's hard to understand
T hat a silent wind can blow the candle out
Taking everything leaving the pain far behind

You call out my name, but your voice is fading
Into the wind, embraced, you'll fly away now, fly away Now

Nothing on earth stays forever
But none of your deeds were in vain
Deep in our hearts you will live again
You're gone to the home of the brave

My eyes are closed I feel you're faraway ( so close )
Far beyond that shining star
I know you'll find what you've been fighting for
Far beyond that shining star

Down on bended knee I pray, bring courage to these Souls
Make'em live forever in the heart of the bold
So I say farewell my friends, I hope we'll meet again
When time has come to fall from grace

So this is goodbye, I take leave of you and
Spread your wings and you will fly away now, fly away Now

Nothing on earth stays forever
But none of your deeds were in vain
Deep in our hearts you will live again
You're gone to the home of the brave

Sláva chrabrým

Sníh padá dolů na tuto slavnou zemi
Barvy se vytrácejí, znovu šednou
Padlým hrdinům andělé zpívají, pláčou své zimní slzy
Nekonečné truchlivé dny se mění v roky

Tak tohle je sbohem, opustím tě a
Roztáhneš křídla a odlétáš, už odlétáš

Nic na Zemi nesetrvá věčně
Ale žádný s tvých činů nebyl zbytečný
Hluboko v našich srdcích budeš žít znovu
Odešel jsi do domova chrabrých.

Každou vzácnou chvíli budu opatrovat v nitru
I když je obtížné pochopit
Že tichý vítr může zhasnout svíci
Bere vše, nechává bolest daleko za námi

Voláš mé jméno, ale tvůj hlas se vytrácí
Do větru, v objetí, odlétáš, už odlétáš

Nic na Zemi nesetrvá věčně
Ale žádný s tvých činů nebyl zbytečný
Hluboko v našich srdcích budeš žít znovu
Odešel jsi do domova chrabrých.

Mé oči jsou zavřené cítím se tak vzdálený tak blízko
Hluboko pod tou zářící hvězdou
Vím, že najdeš za co jsi bojoval
Hluboko pod tou zářící hvězdou

Dole, na kolenou se modlím, přines odvahu těm Duším
Nech je žít navždy v srdcích neohrožených

Tak říkám sbohem přátelé, doufám, že se znovu shledáme
Až přijde můj čas a upadnu v nemilost.
Tak tohle je sbohem, opustím tě a
Roztáhneš křídla a odlétáš, už odlétáš

Nic na Zemi nesetrvá věčně
Ale žádný s tvých činů nebyl zbytečný
Hluboko v našich srdcích budeš žít znovu
Odešel jsi do domova chrabrých.

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Trademark