SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Fullstrike - We Will Rise (Vzbouříme se)

 

End of Time

Don't you see? The future is now, and your turn has come to an end.
You can say that the world now will die and the devil will take you to hell.

We never believed in you and we always had our faith.
We never thought that you were, getting things out of your mind like:

End of time, (of time) you're a fool walking in haze.
End of time, (of time) can't you see? You're losing your faith.

Suckers like you, you thought you would win, I realized that long time ago.
It lays on your head, it's now what you give, you wish that I never would know.

So why don't you let it out to see what is real or what's not.
You're living in fantasy, that no one ever seems to find out.

End of time, (of time) your a fool walking in haze.
End of time, (of time) can't you see you're losing your Faith.

Time to wake up to see all the truth all around,
they're ripping you of, is that what you wanna to find?

Konec doby

Nevidíš? Budoucnoust nastala a tvůj tah je u konce.
Můžeš říct že svět nyní zemře a ďábel tě vezme do pekla.

Nikdy jsme v tebe nevěřili a vždy jsme měli vlastní víru.
Nikdy jsme si nemysleli že jsi prezentoval své myšlenky jako:

Konec doby, (doby) kdy jsi bláznem chodícím v mlze.
Konec doby, (doby) nevídíš? Ztrácíš svou víru.

Hajzlové jako vy, mysleli jste si že můžete vyhrát. Uvědomil jsem si to již dávno.
Leží to ve vaší hlavě, to je ono, zač nyní stojíte, přejete si abych nikdy nevěděl.

Tak proč toho nenecháte abyste viděli co je reálné a co není.
Žijete ve fantazii, kterou jak se zdá nikdy nikdo nepochopil.

Konec doby, (doby) kdy jsi bláznem chodícím v mlze.
Konec doby, (doby) nevídíš? Ztrácíš svou víru.

Čas probudit se a uvidět celou pravdu všude okolo.
Okradli tě, to je to co chceš zjistit?

__________________________________________________

Enlighten Me

War plundering the land, murder and death.
There is slavery and greed.
Laws protect the wealth through lobbying in the halls.
But we can see all the lies written in histories witnessed testify,
greed beyond control - Insanity.

Then they brainwashed the people with politics.
They created consumers in pain.
Now in need, sophisticated slaves.

Enlighten me? I read the space between the lines!!!
Enlighten me? About the truth in hidden lies!
Enlighten me? Through numbers and letters in histories fake theatre.

Now they're killing the earth, polluting the oceans and poisoning the air.
Grief above all shares, profits and some gold.

Pouč mě

Válka pleníc zemi, vražda a smrt.
Je otroctví a chamtivost.
Právo chrání blahobyt setkáními v halách.
Ale mi vidíme všechny ty lži napsané v historii usvědčených svědky,
chamtivost pod kontrolou - bláznovství.

Pak lidem vymyli mozky politikou.
Pak obyčejné lidi začali trápit.
Nyní v potřebě, důmyslní sluhové.

Pouč mě? Čtu místa mezi řádky!!!
Pouč mě? O pravdě ve skrytých lžích!
Pouč mě? Skrz čísla a dopisy v historickém falešném divadle.

Nyní zabíjejíc zemi, znečišťujíc oceány a otravujíc vzduch.
Katastrofa nad všemi akciemi, zisky a trochou zlata.

__________________________________________________

We Will Rise

I just closed my eyes.
Everytime lightning pierced my mind.
I don`t feel the pain no more.

It will never end.
We will face it all again where they crossed our way.
We will stand for all and we will fight!
We will make it all the way.

We will rise and burn them to hell and we all will return fighting to the end and they will fall.

In the fields we stand and we are waiting for their strike.
Will they try again?
We will stand for all and raise our swords and cut the silence of the sky.

We will rise and burn them to hell and we all will return
fighting to the end and they will...

To the dungeons of insane.
It will never be the same

Vzbouříme se

Právě jsem zavřel své oči.
Pokaždé mi blesk probodne mysl.
Již necítím tu bolest.

Nikdy to neskončí.
Postavíme se tomu všichni tam kde zkříží naše cesty.
Vydržíme pro všechny a budeme bojovat!
Zvládneme to jakkoliv!

Vzbouříme se a pošleme je do pekla a pak se vrátíme bojujíc do konce a oni padnou.

V polích stojíme a čekáme na jejich útok.
Zkusí to znovu?
Vydržíme pro všechny a pozdvihneme naše meče a přerušíme ticho oblohy.

Vzbouříme se a pošleme je do pekla a pak se vrátíme
bojujíc do konce a oni...

Do dobek šílenosti.
Nikdy to nebude to samé.

__________________________________________________

Metal Mind

Slaves of religions posessed by the waste, faithfull they follow their trust.
Chained are the herd that takes all the blame, forgiven
with threats if they pray.

Blessed are the children with sorrow and pain, their vanishing spirit just fading away.

Malicious veins, who take all the blame, victims of greed and betrayal.
But their faithless dreams, erasing their thought
that leads all the way to your heart and to your METAL MIND.

Lost in oblivion and baptized in fear, poisioned by lives all beliefs.
But their ancient voice awakening their trust, from the ashes their shadow regain.

Their vanishing spirit now raising from truth, revival from hollow and into rebirth.

Moaning voices

Metalová mysl

Sluhové náboženství oddáni k záhubě, věřícně následují své přesvědčení.
Svázané je jejich stádo které přijímá veškerou vinu, prominuta
hrozba když se modlí.

Požehnáni jsou děti lítostí a bolestí, oběti chamtivosti a zrady.
Ale jejich sny bez víry, ničíc jejich touhy
které vedou všemy směry do tvémo srdce a k tvé Metalové mysli.

Ztraceni v zapomnění a pokřtěni ve strachu, otráveni existencí všech náboženství.
Ale jejich prastarý hlast probouzejíc jejich víru, z popela jejich stín znovu vzejde.

Jejich mizící duše se nyní pozvedávají z pravdy, oživení z nicoty a do nového života.

Sténající hlasy.

__________________________________________________

Silent Screams

Wishing my eyes were closed, and the night has taken me away.
Flowers above my head and its leaves will bring me east of the dawn.

So there is just nothing I fear more than love,
and the angel that once was my heart, and the light that once was my soul.

Silent screams from the innocent voice of my heart.
There are oceans of pain, whispering my name in the dark.

I'm dancing in reverie, wishing well that the paint
was colored in light.

Silent screams from the innocent voice of my heart.
Tears in black rain whispering my name in the dark.
Silent screams, there is nothing I fear more than tears
lost in black rain, I'm walking through life all alone.

Tiché výkřiky

Přejíc si aby mé oči byli zavřené a noc mne vzala pryč.
Květiny nad mou hlavou a jejich listy mi přinesou vycházející východ.

A tak není prostě nic čeho bych se bál více než lásky
a anděla který jednou býval mé srdce a světla které jednou bylo má duše.

Tiché výkříky nevinného hlasu z mého srdce.
Slzy v černém dešti šeptají mé jméno v temnotě.
Tiché výkřiky, není nic čeho bych se bál více než slz
ztracen v černém dešti, kráčím životem osamocen.

__________________________________________________

Master Of My Soul

Indoctrination far beyond reality, manipulations of the human kind.

Now the world has faced control, living in the grip of fortune 500.

I'm learning to be the king of my mind, and master of my soul.
Wisdom of magic in my eyes, like the Princess of the swords.

Phantom of universe, symbolized eternity.
Watching the ashes from their holy sin.

The golden dawn will make the spell, vivid force of Thoth in Crowley's holy grail.

If I ever got exposed, my revelation then will soar.

I'm learning to be the king of my mind!
Wisdom of magic in my eyes!

Princess of the...swords.

Pán své duše

Učení daleko mimo realitu, manipulace lidské rasy.

Nyní svět poznal kontrolu, žijíc v sevření štěstí 500.

Učím se být králem své mysli a pánem své duše.
Moudrost a magie v mých očích, jako Princezna Mečů.

Přízrak vesmíru, představoval věčnost.
Sledujíc popel z jejich svatého hříchu.

Zlatý úsvit vykouzlí kouzlo, živoucí síla Thotha v Crowleyho svatém grálu.

Pokud budu někdy odhalen, zjištění stoupne.

Učím se být králem své mysli.
Moudrost a magie v mých očích.

Princezna...Mečů.

__________________________________________________

Mandrakes Dream

Out of the night and in to eternety we fly the wings of a unicorn, through fire, ice and storm.
Across the seven seas we fly to find the eye of the venoms crown, there's the point of no return.

Back from the past we're chasing the holy path, through incarnation we will rise again.

Wild horses storming through the night and in to infinity.
Wild horses storming through the sky and in to a Mandrakes Dream.

Lords of the dark in the shade like distant faces in the grave, now banished into the void.
All the signs now carved in stone, among thes hadows of the night and there's the point of no return.

Mandragořin sen

Letíme pryč z noci a do nekonečna na křídlech jednorožce, skrz oheň. led a bouře.
Přes sedm moří letíme, nalézt oko hadí koruny, není odtud návratu.

Zpět z minulosti tepeme svatou cestu, reinkarnací opět povstaneme.

Divocí koně burácejíc skrze noc a do nekonečna.
Divocí koně burácejíc skrz oblohu a do Mandragořina snu.

Páni temnot ve stínech jako odlehlé obličeje v hrobech, nyní vykázáni do nicoty.
Všechna znamení nyní vyritá v kámen, mezi stíny noci a není návratu.

__________________________________________________

When Will I Know

Time only wasted.
This is my belief.
Days all like twins all the same.
What can I do to bring life back to me?
Searching my soul and I see. Will this always be?

This is the way I'm walking through life and on every day,
I sure don't know if there could be
any way that different - but how could it be?

When will I know - what this will bring me?
When will I see - why can't you tell me?
When will I know? I can't believe that this is the way it should be.

How will this end? I can see what is wrong.
Shadows are passing all over.
In my disguise it shows to my eyes.
How can I take any more, when I'm knowing what it's for.

This is the way, walking in life it won't be the same.
Could this be over now? This is the day.
Step by step it can't go on

When will I know - what this will bring me?
When will I see - why can't you tell me?
When will I know? I can't believe that this is the way it should be.

Kdy se dozvím

Čas jen ztracený.
To je má víra.
Dni všechny jako dvojčata všechny stejné.
co mohu udělat abych sobě vrátil život?
hledám svou duši a vidím. Bude toto navždy?

Tohle je cesta kterou kráčím životem každý den.
Jistě nevím jestli může být
nějaká cesta tak odlišná - ale jak by mohla?

Kdy se dozvím - co mi toto přinese?
Kdy uvidím - proč mi to nemůžeš říct?
Kdy se dozvím? Nemohu uvěřit že takto to má být.

Jak to skončí? Vidím co je špatně.
Stíny všude míjejí.
v mém přestrojení ukazují mým očím.
Jak mohu vydržet ještě víc, když se dozvídám k čemu to je.

Tohle je ta cesta, kráčím životem který nebude stejný.
Mohl by nyní již být konec? Tohle je ten den.
Krok po kroku to nepůjde.

Kdy se dozvím - co mi toto přinese?
Kdy uvidím - proč mi to nemůžeš říct?
Kdy se dozvím? Nemohu uvěřit že takto to má být.

__________________________________________________

Created Fantasy

Lost in confusion we stand on the edge,
visions and pictures created for you to believe.
It all looks the same like loops in unreal, illusions they are to gain.

We're facing the abyss of hearts, lonely dreams.
We're chasing our shadows and make it for real.

This will be the final truth and we will face reality.
This will be the last control in this created fantasy.

Lost in confusion we stand on the edge, falling from bridges or winning it all makes the same.
Chasing our souls from heaven to hell, our imagination will never die.

You think you are for real, you're just a pix in a frame.
The system is your life and the system owns your soul.

Vytvořená fantazie

Ztraceni ve zmatku stojíme na hraně,
vize a obrazy vytvořené pro tebe abys věřil.
Všechno to vypadá stejně jako smyčka nereálna, tímto jsou k získání pouze iluze.

čelíme propasti srdcí, osamělých snů.
Tepeme naše stíny a děláme je skutečnými.

Toto bude konečná pravda a my budeme čelit realitě.
Tohle nyní bude poslední kontrola v této vytvořené fantazii.

Ztraceni ve zmatku stojíme na hraně, padajíc z mostů nebo vyhrávajíc vše přináší to samé.
Ženouc naše duše z nebe do pekla, náš talent nikdy nezemře.

Myslíš že jsi reálný, jsi pouze kousíček v rámu.
Systém je tvůj život a ten systém vlastní tvou duši.

__________________________________________________

Force Of The World

There was a time when they were strong, we were living in the dark.
They thought that we wouldn't know, but our visions will never die.

We were just going on and on, in a haze full of lies.
With sorrow and cold despair, living in a masquerade.

We're standing together, watching all the world.
We're living forever, this is the time and they should know:

We are the force of the world and the legends all for one.
And we're all going on and on, standing up strong.

Now is the time when we are strong, and the night has turned to dawn.
No madness no rage at all, try us, you'll see that!

We're standing together, watching all the world.
We're living forever, this is the time and they should know.

We're standing together, watching all the world.
We're living forever, this is the time and they should know:

We are the force of the world and the legends all for one.
And we're all going on and on, standing up strong.

Síla světa

Byl čas kdy byli silní, žili jsme v temnotě.
Mysleli si že bychom nevěděli, ale naše vize nikdy nezemřou.

My jsme prostě pokračovali a pokračovali, v mlze plné lží.
S žalem a chladným zoufalstvím, žijíc v maškaře (masce).

Držíme spolu, sledujíc celý svět.
Žijeme navždy, tohle je ten čas a oni by měli vědět:

My jsme síla světa a legendy všichni za jednoho.
A nyní my všichni pokračujeme a pokračujeme, stojíme mocně na vrcholu.

Nyní je čas kdy jsme silní a noc se obrátila v úsvit.
Žádné šílenství a hněv vůbec, okus nás, uvidíš to.

Držíme spolu, sledujíc celý svět.
Žijeme navždy, tohle je ten čas a oni by měli vědět:

My jsme síla světa a legendy všichni za jednoho.
A nyní my všichni pokračujeme a pokračujeme, stojíme mocně na vrcholu.

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Necris