SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Crimson Thunder
Rudý hrom

 

Riders Of The Storm

Sight a brand new horizon
Ascending from the hearts of those who couldn't see
The decline of man, the final stage of war

Spectral forces of mankind
We're all trapped inside the core of the machine
Our time has come to find a way back home

We seek our destiny in thee
In the eye of the storm
A genesis is born, reborn

Riders of the storm – one with the wind, defenders of creation
Riders of the storm – aligned with the sun

Phantom powers rule the earth
Descending down, controling you and me
What is left to see, is it all but a dream

On the inside looking out
Kept within a cage, behind a false facade
They can't keep us down cause our strenght is our will

We dream of a genesis reborn
Where our spirits fly free
Let us choose our own destiny

Riders of the storm – one with the wind, defenders of creation
Riders of the storm – aligned with the sun

Speak the word of Nemesis
Call for thunder call for rain
Let us meet our Genesis
Save us from the unholy pain

Jezdci bouře

Pohled na nový horizont
Vyvěrající ze srdcí těch kteří neuzřeli
Rozpad lidstva, poslední fáze války

Přízračné síly lidstva
Jsme všichni uvězněni uvnitř jádra stroje
Nadešel náš čas nalézt cestu zpět domů

V tobě hledáme náš osud
V oku bouře
Stvoření se zrodí, znovu se zrodí

Jezdci bouře – jedni s větrem, obránci stvoření
Jezdci bouře – spojeni se sluncem

Moci stínů vládnou Zemi
Klesajíc, ovládají tebe i mě
Co zůstalo k vidění, je to vše jen sen?

Uvnitř hledíc ven
Uvězněn v kleci, za falešnou fasádou
Nemohou nás udržet, protože vůle je naše síla

Sníme o novém stvoření
Kde naše duše volně létají
Nech nás vybrat svůj osud

Jezdci bouře – jedni s větrem, obránci stvoření
Jezdci bouře – spojeni se sluncem

Řekni slovo odplaty
Volej po hromu volej po dešti
Nech nás uzřít naše stvoření
Zachraň nás od kacířské bolesti.

__________________________________________________

Hearts On Fire

We saw the writings on the wall
When heathens ruled above us all
Tormented, we still heard the call
You come to bring us down
Wield the scepter, steal the crown
Time on the throne is running out

‘Cause seasons change but we are still the same
Event though the cold winds blow we're burning like a flame

Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Burning for the steel

Hearts On Fire

For years shunned by society
Outcasts, condemned for our beliefs
Our legions grew in secrecy

And now, the time is here
I see the Templars everywhere
The Freedom Call is drawing near

We hold our rebel banners up with pride
The colour's crimson and the Hammer is the sign

Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Hearts On Fire, Hearts On Fire
Burning, burning with desire
Burning for the steel

Srdce v ohni

Zhlédli jsme na zdi nápis
Když bezvěrci nad námi vládli
Mučeni, stále jsme slyšeli volání
Přišel jsi nás srazit
Třímat žezlo, ukrást korunu
Čas na trůnu dochází

Protože období se mění, však my jsme stále stejní
I přes vanutí ledového vichru hoříme jako plamen

Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Hoří za ocel

Srdce v ohni

Roky přehlíženi společností
Vyděděnci, odmítáni za pro své přesvědčení
Naše legie vzrůstaly v tajnosti
A teď, čas přišel
Vidím Templáře všude
Volání svobody je blízko

Držíme prapory odboje se ctí
Barva je rudá a Kladivo je znak

Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Srdce v ohni, Srdce v ohni
Hoří, hoří touhou
Hoří za ocel

Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce, srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce, srdce v ohni, srdce v ohni,
Srdce, srdce v ohni, Srdce, srdce v ohni,
Srdce, srdce, srdce, srdce, srdce, srdce v ohni,

__________________________________________________

On The Edge Of Honour

Led by temptation into the underworld
to absence of season and time
Soldiers of Fortune, Soldiers of the Night
back to back, ready to fight

Enchanted gardens, where Evil slipped away
through darkness, fire and rage
Uncanny demons will dance upon your grave
as soon as you become their slave

Surrender or fight, there's nowhere to turn
The Bringer of Light, where are you now
Forever our hearts will burn

Immortal Riders, Protectors of the Earth
lost in the abode of the dead
Misled through darkness and mislead by desire
inside the midst of the fire

Surrender or fight, there's nowhere to turn
The Bringer of Light, where are you now
Forever our hearts will burn

Fallen Angels, arise from your graves
Free your spirits and unite
before the blood of the Unicorn colors the night
From the ruins of hell we shall rise
On The Edge Of Honour we see the light
of the Unicorn soaring the night

Born to conquer the fight,
here we stand with the Future in our hands
Through fire we'll rise to touch the sky

Oooh…

Na hraně cti

Vedeni pokušením vstříc podsvětí
Bez přítomnosti období a času
Vojáci štěstěny, vojáci noci
Bok po boku, připraveni k boji

Začarované zahrady, odkud se odplížilo zlo
Temnotou, ohněm a zuřivostí
Podivní démoni budou tančit na tvém hrobu
Hned jak se staneš jejich otrokem

Vzdej se či bojuj, nemáš kam se obrátit
Světlonoši, kde jsi teď
Navždy naše srdce vzplanou

Nesmrtelní jezdci, ochránci Země
Ztraceni v očekávání mrtvých
Oklamáni temnotou a oklamámi touhou
Uvnitř, ve středu ohně

Vzdej se či bojuj, nemáš kam se obrátit
Světlonoši, kde jsi teď
Navždy naše srdce vzplanou

Padlí andělé, vstaňte z hrobů
Osvoboďte své duše a spojte se
Než krev jednorožce obarví noc
Z ruin pekel povstaneme
Na hraně cti vidíme světlo
Jednoročce vzlétavajícího do noci

Zrozeni k dobytí boje,
Zde stojíme s budoucnosti v našich rukách
Ohněm zesílíme abychom se dotkli oblohy

Oooh...

__________________________________________________

Crimson Thunder

We are the voices in the dark
Inside the fire we are the
Eternal Spark that will guide the way

We are the stars up in sky
We gather winds so you can fly
We are the light when you're sleeping

All your dreams can come true
“Where do we go?”
We're just a heartbeat away

Follow the signs of the Crimson Thunder
We will stay by your side
Let our voices be there to guide you

We are forces in the rain
Inside your heart we are the
unending answer to all your fears

So take a step towards the light
The crimson sky fullfills the night
The revelation is near

All your dreams can come true
“Where do we go?”
We're just a heartbeat away

Follow the signs of the Crimson Thunder…
We will stay by your side
Let our voices be there to guide you

All your dreams can come true…

Follow the signs of the Crimson Thunder…

Rudý Hrom

Jsme hlasy ve tmě
V ohni jsme
Věčnou jiskrou která ukáže cestu

Jsme hvězdy na obloze
Sbíráme vítr, takže můžeš létat
Jsme světlo když spíš

Všechny tvé sny se mohou splnit
„Kam jdeme?“
jsme jen úder srdce vzdálení

Následuj znamení rudého hromu
Budeme ti po boku
Nech tam naše hlasy být aby tě vedly

Jsme síly v dešti
V tvém srdci jsme
Nekončící odpověď na všechny tvé obavy

Tak vykroč vstříc světlu
Rudá obloha naplňuje noc
Odhalení je na dosah

Všechny tvé sny se mohou splnit
„Kam jdeme?“
jsme jen úder srdce vzdálení

Následuj znamení rudého hromu
Budeme ti po boku
Nech tam naše hlasy být aby tě vedly

Všechny tvé sny se mohou splnit

Následuj znamení rudého hromu

__________________________________________________

Trailblazers

It's been a long way but now we are near
the midst of the fiery rain
We know the Thunder have summoned us all
to the place were innocence got slain

Behold the omens, the rivers run red
The autumn winds carry the dead
The final warning, the very last command
Shattered remains for the damned

We won't surrender
No never, we will carry on

From the Lake of Fire they have come
Fierce almighty legions, one by one
When the Flames of Glory touch the sky
Trailblazers do or die

We are the mighty, who soar through the air,
creating our own destiny
Warriors once and Warriors to be
Forever our spirits fly free

We rode on lightning we shone like the sun
in a thunderous symphony
We fought them hard we fought them so brave,
sending them back to their grave

The Hammer has fallen
The fire still burns in our hearts

From the Lake of Fire they have come
Fierce almighty legions, one by one
When the Flames of Glory touch the sky
Trailblazers do or die

The visions we gazed upon,
as the nightmare returned
On the uncaring slopes
the mark of the shadows still burns

Průkopnici

Byla to dlouhá pouť, však již jsme blízko
Středu planoucího deště
Víme, že Hrom nás všechny povolal
Na místo kde je nevinost setnuta

Pohleď na ta znamení osudu, řeky jso rudé
Podzimní vítr nese mrtvé
Konečné varování, poslední příkaz
Roztříštěné pozůstatky pro proklaté

Nezvzdáme se!
Ne, nikdy, budeme pokračovat

Z jezera ohně jsme přišli
Líté mocné legie, jeden vedle druhého
Až se plameny slávy dotknou oblohy
Průkopníci, učintě tak, nebo zemřete

Vize ke kterým jsme vzhlíželi,
Jako noční můra se vrátily
Na lhostejných srázech (?)
Znak stínů stále hoří

__________________________________________________

Dreams Come True

Never thought I'd feel again, feel the darkness fade and see the morning sun arise
Never thought I'd feel alive again, senses dull and blunt from all the lies

Now, when I hold your face so close to mine I see a place where the sun will shine, with you it is divine

Looking down into those eyes, I know, I'll be lost and never found again. Kiss me once and I will surely melt and die, kiss me twice and I will never leave your side…(if) Dreams Come True

Do I dare to trust this time? Ooh, the Bells of Fortune, will I ever hear them chime?
Only those who have been burned before truly know the meaning of Hell's flaming core

I was the brooding night and you were dawn. Saving me, for I was forlorn, in your light I am reborn.

Looking down into those eyes, I know, I'll be lost and never found again. Kiss me once and I will surely melt and die, kiss me twice and I will never leave your side…(if) Dreams Come True

Lead: Oscar

Then, when the walls are breaking down on us, when all we see is misery
will you still believe in me?

Looking down into those eyes, I know, I'll be lost and never found again. Kiss me once and I will surely melt and die, kiss me twice and I will never leave your side, until the sign of winter, always by your side....(Dreams Come True)

Sny se plní

Nemyslel jsem, že znovu pocítím, pocítím temnotu se vytrácet a vidět ranní slunce vycházet
Nemyslel jsem, že se budu znovu cítit živým, smysly ochabnou a otupí před všemi lži

Teď, i když držím tvou tvář tak blízko mé, vidím místo kde bude slunce zářit, s tebou je nebeské

Hledíc dolů, do těch očí, vím, budu stracen a nikdy znovu nenalezen. Polib mě jednou a určitě roztaju a zemřu, polib mě dvakrát a nikdy tě neopustím … (jestli) Sny se plní

Troufám si tentokrát věřit? Ó, zvony štěstěny, uslyším je někdy zvonit?
Jen ti, kteří dříve vzpláli opravdu znají smysl hořícího jádra pekel

Byl jsem tajemnou nocí a tys byla svítání. Zachránilas mě, protože já byl ztracen, ve tvém světle jsem znovuzrozen.

Hledíc dolů, do těch očí, vím, budu stracen a nikdy znovu nenalezen. Polib mě jednou a určitě roztaju a zemřu, polib mě dvakrát a nikdy tě neopustím … (jestli) Sny se plní

Pak, když na nás budou řítit zdi, kdy vše co vidíme je bída
Stále ve mně budeš věřit?

Hledíc dolů, do těch očí, vím, budu stracen a nikdy znovu nenalezen. Polib mě jednou a určitě roztaju a zemřu, polib mě dvakrát a nikdy tě neopustím, do znamení zimy, stále po tvém boku … (Sny se plní)

__________________________________________________

Angel Of Mercy

There's never been any reason
or escape for the treason
You just think of a time far away
I feel your flame and your anguish
I know your plans and your last wish
You just can't face another day

Angel of Mercy, take her to your homeland
Angel of Mercy, you can feel the signs,
it's the End, it's the End

You've stood along the life line
You've played the fool for the last time
You just want the joy and the peace
You've heard all the laughter
You've seen what you're after
You just want the rest and the sleep

Angel of Mercy, take her to your homeland
Angel of Mercy, you can feel the signs,
it's the End, it's the End

Angel Of Mercy, Angel Of Mercy

You can hear the clock's tick
as you scheme for your last fix,
from a place you never will awake
I hear your cry into the night
I hear you die within my fright
But now you've saved your mistake

Angel Of Mercy…

Angel of Mercy, Angel of Mercy

Anděl odpuštění

Nikdy nebyl žádný důvod
Nebo únik od zrady
myslíš jen nad časem daleko vdáleným
Cítím tvůj plamen a tvou trýzeň
Znám tvé plány a tvé poslední přání
Prostě nedokážeš čelit dalšímu dni

Anděli odpuštění, vem ji do své vlasti
Anděli odpuštění, můžeš cítit znamení,
Je konec, je konec

Stála jsi podél linie života
Naposledy jsi si hrála na blázna
Chceš jen radost a mír
Slyšela jsi všechen výsměch
Uzřela jsi o co se snažíš
Chceš jen odpočinek a spánek

Anděli odpuštění, vem ji do své vlasti
Anděli odpuštění, můžeš cítit znamení,
Je konec, je konec

Anděli odpuštění, anděli odpuštění

Slyšíš tikat hodiny,
Jak plánuješ svůj poslední pokus (hodně volný překlad, ale nic smysluplného mi nenapadlo)
z místa kde se nikdy neprobudíš
slyším tě plakat do noci
slyším tě umírat uvnitř mých obav
ale teď jsi zachránila svou chybu

Anděli odpuštění, vem ji do své vlasti
Anděli odpuštění, můžeš cítit znamení,
Je konec, je konec

Anděli odpuštění, anděli odpuštění

__________________________________________________

The Unforgiving Blade

When the sky is turning black, you fear the dawn
Your inner voice compels you, but you're all alone
Thy secret sense lies still obscure within your shattered dreams,
and all you can do is scream

Long ago you spoke the words of heresy
Twenty years of running brings back memories
All your wisdom made me seek the truth that lied beyond
my inner dreams

“Follow the one that fell from the crimson skies”
I remember the words, I can never forget your demise

And now your world's falling down
For all the games that you played
And as your soul's falling down
You'll meet The Unforgiving Blade

Should have seen it coming
when you rolled the dice
Deeper and deeper, falling,
away from your paradise

Innocent eyes observing the Crimson Skies,
awaiting for someone to heal the burning lies

And now your world's falling down
For all the games that you played
And as your soul's falling down
You'll meet The Unforgiving Blade

And now your world's falling down
For all the games that you played
And as your soul's falling down
You'll meet The Unforgiving Blade

Nelítostná čepel

Když obloha zčerná, obáváš se úsvitu
Tvůj vnitřní hlas tě nutí, ale ty jsi sám
Skrytý smysl je stále nepoznán uvnitř tvých děsivých snů,
A jediné co můžeš je křičet,

Dávnou jsi pronels slova kacířství
Dvacet let útíkání přináší vzpomínky
Všechna tvá moudrost mě přesvědčila k hledání pravdy ležící za
Mými vnitřními sny

„Následuj toho, který spadl z rudé oblohy“
Pamatuji ta slova, nikdy nezapomenu tvůj konec

A teď tvůj svět padá
Pro všechny ty hry, co jsi hrál
A jak tvoje duše padá
Potkáš nelítostnou čepel

Měl jsi to vidět přicházet
Když jsi vrhl kostkou
Hloubějí a hloubějí padáš,
Od svého ráje

Nevinné oči obhlíží rudou oblohu
Čekají na někoho, kdo je vyléčí od hořících lží

A teď tvůj svět padá
Pro všechny ty hry, co jsi hrál
A jak tvoje duše padá
Potkáš nelítostnou čepel

A teď tvůj svět padá
Pro všechny ty hry, co jsi hrál
A jak tvoje duše padá
Potkáš nelítostnou čepel

__________________________________________________

Hero´s Return

In a time of fear and confusion,
silence charging the air
The sunlight is gone, darkness lives on
in the heart of the dragon's lair

Lost in a world of illusions
No trace of the missing ore
Stealing our souls, we're out of control,
knocking at death's door

All our beliefs fading into ashes
Heed the words that we pray

For a Hero's Return our hearts still yearn
Rise and conquer, let the infidels burn

Now we charge, the battle is raging,
blood runs everywhere
Our anger is fierce, avenging the years
No time for a final prayer

Behold, the might of the hammer,
elliptical bolts of fire
There's nowhere to run, nowhere to hide
You're down to the wire

Somewhere out there lies a new tomorrow
for me and those who believe

For a Hero's Return our hearts still yearn
Rise and conquer, let the infidels burn
For a Hero's Return our hearts still yearn
Rise and conquer, let the infidels burn

Oooh…

Now, I've returned from a place far beyond
My mission I set, let it be done

We still belive in a brighter future
The dreams are ours to fulfil

For a Hero's Return….

Hrdinův návrat

V čase strachu a zmatení
Ticho žene vzduch
Sluneční záře je pryč, temtota žije
V srdci dračího doupěte

Ztracen ve světě iluzí
Žádná stopa po ztracené rudě (??)
Krade naše duše, nemáme nad sebou vládu
Klepajíc na dveře smrti

Všechna tvá víra se vytrácí v prach
Vyslyš slova, kterými se modlíme

Za hrdinův návrat naše srdce stále dychtí
Povstaňme a dobyjme, nechme bezvěrce vzplanout

Nyní útočíme, bitva zuří,
Všude proudí krev,
Naše zloba je divoká, mstí se za roky,
Není čas na poslední modlitbu

Pohleď, moc kladiva,
Eliptické proudy ohně
Není kam utést, není kde se schovat,
Až konec o tobě rozhodne

Někde tam venku čeká nový zítřek
Pro mě a ty kdo věří

Za hrdinův návrat naše srdce stále dychtí
Povstaňme a dobyjme, nechme bezvěrce vzplanout
Za hrdinův návrat naše srdce stále dychtí
Povstaňme a dobyjme, nechme bezvěrce vzplanout

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Trademark