SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

 

Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken

Kapitola V: Neohnutí, nesklonění, nezlomení

 

Secrets

Charge into the vein
Like a needle for the pain
Thunderbolts clashing down
A new sound across the land

Force we are the pawns
Conveying a new dawn
Hear the screams, feel the force
In a symphony of steel

Across the universe
Embracing all mankind

There's something in our hearts worth fighting for
Some Secrets better left untold
And when the time has come for us to die
We'll take the Secrets to the grave

No, here they stand
The resistance, hand in hand
When you think we are gone
We will rise a brand new dawn

Across the universe
Embracing all mankind

There's something in our hearts worth fighting for
Some Secrets better left untold
And when the time has come for us to die
We'll take the Secrets to the grave

Solo: Stefan

Solo: Oscar

Solo: Both

Charge, hear the screams
It's the fear of the unseen
Force, no remorse
It's a symphony of steel

Across the universe
Embracing all mankind
You can't break a metal heart
And it's far too wild to tame

There's something in our hearts worth fighting for
Some Secrets better left untold
And when the time has come for us to die
We'll take the Secrets to the grave

Tajemství

Nápor do žíly
Jako jehla bolesti
Bouře a blesky burácejí

Jsme pěšci
poznávajíc nové svítání
slyšte jekot, pociťte sílu
v symfonii oceli

Přes celý vesmír
Obklopuje celé lidstvo

V našich srdcích něco jest, zač cenu má bojovat
Některá tajemství lépe nechat utajena
A když přijde náš čas umírat
Vezmeme jich do svého hrobu

Ne, zde stojí
Odpor, ruku v ruce
Když myslíš, že jsme pryč
Povstaneme v novém svítání

V našich srdcích něco jest, zač cenu má bojovat
Některá tajemství lépe nechat utajena
A když přijde náš čas umírat
Vezmeme jich do svého hrobu

Útok! Slyšte řev
To strach z neviděného jest
Síla, žádné slitování
Tak zní symfonie oceli ( doslovný překlad: to je symfonie oceli)

Přes celý vesmír
Obklopuje celé lidstvo
Nelze zlomit kovové srdce
A je příliš divoké na zkrocení

V našich srdcích něco jest, zač cenu má bojovat
Některá tajemství lépe nechat utajena
A když přijde náš čas umírat
Vezmeme jich do svého hrobu

__________________________________________________

Blood Bound

Countdown, descending down to zero
Bursting into flames
Can't you see the coming of a hero
On this enchanting day

So stand up and be counted
In the solar glance in the desert sand
No longer the hunted
United we are 'till the day we fall

A chain unbreakable
Every link is allied to our mighty vow

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power that is greater than all
We're Blood Bound

Watch out, the heathen's all around us
Always watch you back
We've got a lust for freedom
Whatever they say we know we'll stay

We are indestructible
And no matter what happens we will rise above

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power that is greater than all
We're Blood Bound

Look into my eyes
Tell me what is hidden deep inside
Chains about to break
It's the everlasting freedom for us all

Solo: Stefan

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power together

We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power together - Blood Bound
Power forever - Blood Bound
Power - We're Blood Bound

Spojeni krví

Odpočet, klesající k nule
V náhlém vzplanutí
Nevidíš přichod hrdiny
V tento kouzelný den

Tedy povstaňme a buďme sečteni
Ve sluneční zraku v pouštním písku
Nikdy více lovení
Spojeni jsme do dne našeho pádu

Řetěz, jež roztrhnout nelze
Každý článek je spojen v naší mocné přísaze

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc větší než vše
Jsme spojeni krví

Pozor, kacíři jsou všude kolem nás
Vždy se mějte na pozoru
Máme touhu po svobodě
Ať říkají cokoliv my víme, že vytrváve

Jsme nezničitelní
A ať se stane cokoliv povstaneme

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc větší než vše
Jsme spojeni krví

Hleď do mých očí
Řekni, co je hluboko uvnitř skryto
Pouta chystajíc se zpřetrhat
To je věčná svoboda pro nás všechny

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc společně

Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc společně – spojeni krví
Moc věčně – spojeni krví

__________________________________________________

Fury Of The Wild

Sighs - The fury has electrified my mind
Sighs - The hatred burns inside by the mark of vengeance I will grind

Sighs - The sound of metal falling to the ground
Sighs - By blood we will unite by blood we are forever bound

Vengeance calling me
Oh, please set me free
The Fury of the Wild
Locked up in this cage
Can't you feel the rage?
The Fury of the Wild

Sighs - Your silence will not sanctify your crime
Sighs - When revolution calls I will be the first in line

Vengeance calling me
Oh, please set me free
The Fury of the Wild
Locked up in this cage
Can't you feel the rage?
The Fury of the Wild

Solo: Stefan

Now as you stand on your own
With the future, face to face
Take a look at me now
Feel the fury, taste my rage
Come taste my revenge

Unbent - Unbowed - Unbroken

Vengeance calling me
Oh, please set me free
The Fury of the Wild
Locked up in this cage
Can't you feel the rage?
The Fury of the Wild

Zuřivost divokých

Nářky – Zuřivost zaplavila mou mysl
Nářky – Nenávist plane uvnitř při znamení odplaty udeřím

Nářky – Zvuk kovu padajícího k zemi
Nářky – Krví se sjednotíme krví jsme navždy spjati

Pomsta mě volá
Ó, prosím osvoboď mne
Zuřivost divokých
Zavřen v téhle kleci
Necítíš tu zlobu?
Zuřivost divokých

Nářky – Tvé mlčení neposvětí tvůj zločin
Nářky – Až revoluce zavolá budu první v řadě

Pomsta mě volá
Ó, prosím osvoboď mne
Zuřivost divokých
Zavřen v téhle kleci
Necítíš tu zlobu?
Zuřivost divokých

Teď když stojíš na svých nohách
S budoucností tváří v tvář
Pohlédni na mě
Pociť zuřivost, ochutnej mou zlobu
Pojď ochutnej mou pomstu

Neohnutý – neskloněný – nezlomený

Pomsta mě volá
Ó, prosím osvoboď mne
Zuřivost divokých
Zavřen v téhle kleci
Necítíš tu zlobu?
Zuřivost divokých

__________________________________________________

Hammer Of Justice

You see me but I'm not there
Like the calm before the storm
You hear me, I'm everywhere
In the wind and in the rain

Feel me in every breeze
I'm the chill inside your spine
I'm burning you start to freeze
As you slowly turn around

And down in your hole
Solitary darkness rule
You are forlorn
Cause justice will be mine

Prowling the night
Justice calling - We'll track you down
Justice calling - Ready to strike
Justice calling - Breaking the chains
Hammer of Justice seeking his revenge

Dead man walking by
There's a void inside his eyes
Judgement, a final sigh
Here the screams electrified

As the mirror turns blank
And your essence fades away
Your chapter's closed
Sealed with thunderbolts

Prowling the night
Justice calling - We'll track you down
Justice calling - Ready to strike
Justice calling - Breaking the chains
Strike with the Hammer of Justice
Justice calling - We'll track you down
Justice calling - Ready to strike
Justice calling - Breaking the chains
Hammer of Justice seeking his revenge

I see the injustice everywhere I go
I search for tomorrow and I know you will be there
The hammer of justice holds the key to the future
The bringer of sorrow is the last you'll see

Solo: Oscar, Stefan

Justice calling - We'll track you down
Justice calling - Ready to strike
Justice calling - Breaking the chains
Strike with the Hammer of Justice
Justice calling - We'll track you down
Justice calling - Ready to strike
Justice calling - Breaking the chains
Hammer of Justice seeking his revenge

Kladivo Spravedlnosti

Vidíš mne, ale já tu nejsem
Jako klid před bouří
Slyšíš mne, jsem všude
Ve větru a v dešti

Cítíš mne v každém vánku
Jsem mráz ve tvých zádech
Hořím, začínáš mrznout
Jak se pomalu otáčíš

A dole v tvé díře
Osamoceně temnota vládne
Jsi opuštěn
Protože spravedlnost bude má

Plížím se nocí
Spravedlnost volá – Vystopujeme tě
Spravedlnost volá – připravena udeřit
Spravedlnost volá – zpřetrhávajíc pouta
Kladivo Spravedlnosti hledá svou pomstu

Mrtvý muž jde kolem
V jeho očích je prázdnota
Rozsudek, poslední vydechnutí
Slyš omamné nářky

Jak obraz v zrcadle mizí
A tvá podstata se vytrácí
Tvá kapitola je u konce
Zpečetěna údery blesku

Plížím se nocí
Spravedlnost volá – Vystopujeme tě
Spravedlnost volá – připravena udeřit
Spravedlnost volá – zpřetrhávajíc pouta
Úder Kladiva Spravedlnosti
Plížím se nocí
Spravedlnost volá – Vystopujeme tě
Spravedlnost volá – připravena udeřit
Spravedlnost volá – zpřetrhávajíc pouta
Kladivo Spravedlnosti hledá svou pomstu

Vidím nespravedlnost kamkoliv kráčím
Hledám zítřek a vím že tě tam naleznu
Kladivo spravedlnosti třímá klíč b budoucnosti
Nositel smutku bude posledním koho uvidíš

Plížím se nocí

Spravedlnost volá – Vystopujeme tě
Spravedlnost volá – připravena udeřit
Spravedlnost volá – zpřetrhávajíc pouta
Úder Kladiva Spravedlnosti
Plížím se nocí
Spravedlnost volá – Vystopujeme tě
Spravedlnost volá – připravena udeřit
Spravedlnost volá – zpřetrhávajíc pouta
Kladivo Spravedlnosti hledá svou pomstu

__________________________________________________

Never, Ever

Sitting in my room, staring at the wall, I can't believe it's happening
Once so wonderful, now, life's a twisted kind of reality, a fantasy
Don't know where to begin

Saw your love for me vanish in a single moment of stupidity Nightmare this may be, but it is not a dream, ooh
I want to scream; a broken heart still bleeds

Never ever talk, never ever smile
Knowing that my life won't be the same Never ever touch, never ever feel
I will never hear you call my name…again

In my dreams I see, see you come to me; a memory of times of old
Waking up, I realize Hell's as cool as ice and the touch of sin did get me in
Nothing burns like the cold
Never ever talk, never ever smile
Knowing that my life won't be the same Never ever touch, never ever feel
I will never hear you call my name
As we sin, so do we suffer
I've fallen from grace, want to turn back time and make it undone

Solo: Stefan

Never ever talk, never ever smile
Knowing that my life won't be the same Never ever touch, never ever feel
I will never hear you call my name Never ever talk, never ever smile
All I see: a future full of fear Never ever touch, never ever feel
I can never whisper in your ear…I'm sorry

Nikdy víc

Sedím ve svém pokoji, zírám do zdi, nedokážu uvěřit, tomu co se děje
Dříve tak nádherný, teď, život je zkřivená směs skutečnosti a představ
Nevím, kde začít

Uzřel jsem tvou lásku ke mně zmizet v jediném momentu hlouposti. Noční můrou tohle může,

být, není to však sen, ó, chci křičet, zlomené srdce stále krvácí

Nikdy víc mluvit, nikdy víc se usmát
Vím že můj život nezůstane stejným
Nikdy víc se dotknout, nikdy víc cítit
Nikdy tě neuslyším volat mé jméno…znovu

V svých snech vidím, vidím jak ke mně přicházíš, vzpomínka ze starých časů
Probouzejíc se zjišťuji, že Peklo je chladné jako led a dotek hříchu mne sebral
Nic nepálí jako chlad

Nikdy víc mluvit, nikdy víc se usmát
Vím že můj život nezůstane stejným
Nikdy víc se dotknout, nikdy víc cítit
Nikdy tě neuslyším volat mé jméno

Jak hřešíme, tak trpíme
Upadl jsem v nemilost, chci se vrátit a vše odčinit

Nikdy víc mluvit, nikdy víc se usmát
Vím že můj život nezůstane stejným
Nikdy víc se dotknout, nikdy víc cítit
Nikdy víc mluvit, nikdy víc se usmát
Vše co vidím je budoucnost plná strachu
Nikdy víc se dotknout, nikdy víc cítit
Nikdy nemohu šeptat do tvých oší…Omlouvám se

__________________________________________________

Born To Rule

Lay down your arms this night
Surrender to the power
Embracing your metal heart
On your final walk through the snow

Solo: Stefan

A hammer made of steel
From the river of blood
With magic, forged in flames
Delusions, a curse of the damned

What do you see?
Imaginary visions or reality
When you're free
Then you'll see that you are bound to rule

Rule - Born - Rule
We were Born to Rule
Rule - Born - Rule
We were Born to Rule

Born to Rule - Born to Rule
We're Born to Rule forever more
Born to Rule - Born to Rule
We're Born to Rule forever

The revolution forced us all to heed the final call
And if tomorrow never comes
Then we will strike the hammer down

Solo: Stefan

Rule - Born - Rule
We were Born to Rule
Rule - Born - Rule
We were Born to Rule

Born to Rule - Born to Rule
We're Born to Rule forever more
Born to Rule - Born to Rule
We're Born to Rule forever
Forever, forever Rule!

Zrozeni vládnout

Složte dnešní noc zbraně
Podvolte se moci
Objímající vaše kovové srdce
Na vaší poslední cestě sněhem

Kladivo z oceli
Z řeky krve
Magií, ukováno v plamenech
Klam, kletba zatracených

Co vidíte?
Zdánlivé vize či skutečnost
Až budete volní
Uzříte, že jste nuceni vládnout

Vládnout – Zrodit se – Vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout
Vládnout – Zrodit se – Vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout

Zrozeni vládnout – Zrozeni vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout provždy a navždy
Zrozeni vládnout – Zrozeni vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout provždy

Revoluce nás přinutila vyslyšet poslední volání
A jestli zítřek nikdy nepřijde
Pak udeříme kladivem

Vládnout – Zrodit se – Vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout
Vládnout – Zrodit se – Vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout

Zrozeni vládnout – Zrozeni vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout provždy a navždy
Zrozeni vládnout – Zrozeni vládnout
Byli jsme zrozeni vládnout provždy
Provždy, provždy vládnout!

__________________________________________________

The Templar Flame

So where were you when darkness came to life?
Inside a dream that controlled your inner plight
Take a look at me, you've ruined what we had
Inner visions, infrared, it drives me mad

Out of control
The system mounted on the wall
For every soul there's no way out

In this world where nothing lives
The walls are caving in, life's a sin
In this world we have to give
Before we all can see The Templar Flame

Do you believe surveillance is the cure?
The remedy for our insanity
Take a look around and tell me what you see
Souls walking planlessly like you and me

In infrared
Controlling what is left to see
Awake the dead, there's no way out

In this world where nothing lives
The walls are caving in, life's a sin
In this world we have to give
Before we all can see The Templar Flame

You see the words - Speak
In infrared - Speak
You see the words
Damn the machine - Speak
Speak of the flame….The Templar Flame

Solo: Stefan

Oh, oh, oh…

Plamen templářů

Kdes to byl když temnota přišla k životu?
Uvnitř snu, jež ovládal tvůj vnitřní stav.
Pohleď na mě, zničils co jsme měli
Vnitřní představy, infračervené (???), dohánějí mě k šílenství

Neovladatelný
Systém připoutaný ke zdi
Pro žádnou duši není úniku

V tomto světě, kde není živých
Stěny se hroutí, život je hřích
V tomto světě musíme dát
Než všichni uzříme plamen templářů

Věříš, že dohled je léčbou?
Řešení pro naše šílenství
Rozhlédni se kolem a řekni mi co vidíš
Duše bezúčelně chodící jako já a ty

V infračervené (???)
Ovládajíc to co je ponecháno k pohledu
Probuď mrtvé, není úniku

V tomto světě, kde není živých
Stěny se hroutí, život je hřích
V tomto světě musíme dát
Než všichni uzříme plamen templářů

Vidíš slova – Mluv!
V infračervené (???) – Mluv!
Vydíš slova
Proklej stroj – Mluv!
Mluv o plameni … plameni templářů

__________________________________________________

Take The Black

The moon is full you can not see
There's something in the air
Sound asleep you're into deep
Protecting your own lair

The lion roar into the night
Yet another foe to slay
Who are you that I see right through
The hunter or the pray?

Too late to hear the final warning
No one can defy the reaper
Voices - Twisted
Calling out your name
Voices - Twisted
Calling for you

Ain't no reason for the rhyme
Take the Black - Ready to attack
Take the Black
Face to face you bide your time
Take the Black - Ready to attack
Take the Black

You though you had it all in there
In your little bag of tricks
Insanity won't set you free
As you cross the river Styx

You're out of time your bridges burn
In the undying flame
We'll nail you down to the ground
For you to bear the shame

Too late to hear the final warning
No one can defy the reaper
Voices - Twisted
Calling out your name
Voices - Twisted
Calling for you

Ain't no reason for the rhyme
Take the Black - Ready to attack
Take the Black
Face to face you bide your time
Take the Black - Ready to attack

Solo: Stefan

Voices - Twisted
Calling out your name
Voices - Twisted
Calling for you

Ain't no reason for the rhyme
Take the Black - Ready to attack
Take the Black
Face to face you bide your time
Take the Black - Ready to attack

Ain't no reason for the rhyme
Take the Black - Ready to attack
Take the Black
Face to face you bide your time
Take the Black - Ready to attack

__________________________________________________

Knights Of The 21st Century

Words unspoken, sworn in secrecy
A burning flame for the ones who believe
The prophecy

Revelations from the sun as of the moon
In seven nights we became history
The prophecy

On a cold dark night
We set our sails to search for land so far away
Searching for the truth

There's a howl in the wind
On this mystic trail of water we sail on
The source of youth

And the storm breaks loose on the seven seas
Tag on the signs on the mounting sun

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

From the mountain side
Came a twisted wind, it brought us new insight
Whispering these words

Come in the midst you'll see
Said a voice, I thought it was the prophecy
The secrecy unheard

And on the violent sea there's tranquillity
We saw the signs on the mountain side

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

A secret passage never to be found
In front of us a delusion of sight
The prophecy

From the mountains and the rivers down below
A silent breeze, there's a wail in the wind
The prophecy

We've come from a land so far away
We bow down to the words you pray
Storming down the mountain side
No place to go, no place to hide

Solo: Oscar, Stefan

Here we stand under of cover the moonlight
Oh, the prophecy was bound to fail
Here we are, nowhere to be found
We're trapped in another world and the journey's just begun

Ah, ah, ah…

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

Northern light is shining on for us
Breaking the ice in search for tomorrow
Setting the sails into the future
Leave all your fears and your sorrows

Vezmi černou

Měsíc je uplňku nevidíš
Něco je ve vzduchu
Tvrdým spánkem míříš do hlubin (volně)
chráníš si své doupě

Lev řvoucí do noci
Zas další sok na porážku
Kdo jsi ty mýmž nazkrz zřím
Lovec nebo kořist?

Příliš pozdě vyslyšet poslední varování
Nikdo nemůže popřít sekáče
Hlasy – pokroucené
Volají tvé jméno
Hlasy – pokroucené
Si tě volají

Není důvodu pro rým
Vezmi černou – připraven k útoku
Vezmi černou
Tváří v tvář čekáš na svůj čas
Vezmi černou – připraven k útoku
Vezmi černou

Myslel jsis, že jsi tam měl vše
Ve svém malém vaku s triky
Bláznovství tě neosvobodí
Když překonáváš řeku Styx

Tvůj čas vypršel, tvé mosty hoří
V nesrmtelných plamenech
Přinutíme tě padnout k zemi (volně přeloženo)
Ty máš nést ostudu

Příliš pozdě vyslyšet poslední varování
Nikdo nemůže popřít sekáče
Hlasy – pokroucené
Volají tvé jméno
Hlasy – pokroucené
Si tě volají

Není důvodu pro rým
Vezmi černou – připraven k útoku
Vezmi černou
Tváří v tvář čekáš na svůj čas
Vezmi černou – připraven k útoku

Hlasy – pokroucené
Volají tvé jméno
Hlasy – pokroucené
Si tě volají

Není důvodu pro rým
Vezmi černou – připraven k útoku
Vezmi černou
Tváří v tvář čekáš na svůj čas
Vezmi černou – připraven k útoku

Není důvodu pro rým
Vezmi černou – připraven k útoku
Vezmi černou
Tváří v tvář čekáš na svůj čas
Vezmi černou – připraven k útoku

Rytíři 21. století

Prolog:

Bleeeeeeeeeaaaaagrhhhhhhh :)
Proroctví, proroctví, proroctví
Uuuuuuuuuughhrrrrrrr, bleeeeeearghrrr
Jo, kurva jo! Proroctví

Slova nevyřčená, přísahána v tajnosti
Hořící plamen pro ty, kdož věří
Protoctví

Zjevení ze slunce jakož i měsíce
V sedmi nocích jsme se stali minulostí
Proroctví

V temné studené noci
Vypluli jsme hledat zemi tak vzdálenou
Hledajíce pravdu

Ve vzduchu je slyšet vytí
Na čarovné stopě vody na kteréž se plavíme
Zdroj mládí

A bouře vypukla na sedmi mořích
Podpis na znameních rostoucího slunce

Severní světlo pro nás září
Rozrážíme ledy hledajíce zítřek
Vyplouváme do budoucna
Zanech všech svých obav a trápení

Ze štítu hor
Přivál pochroumaný vítr, přinesl nám nové pochopení
Šeptaje tyto slova

Přiďte do středu a uvidíte
Řekl hlas, myslel jsem, že to bylo proroctví
Neslyšené tajemství

A na násilném moři se rozprostřel klid a mír (volně)
Uzřeli jsme zmanení na štítu hor

Severní světlo pro nás září
Rozrážíme ledy hledajíce zítřek
Vyplouváme do budoucna
Zanech všech svých obav a trápení

Skrytý průsmyk nikdy neurčen k naleznutí
Před námi zastřel se pohled
Proroctví

Z hor a řek hluboko dole
Tichý vánek, ve větru je slyšet nářek
Proroctví

Přišli jsme ze země tak vzdálené
Skláníme se před slovy tvé modlitby
Prostupující hor štít
Není kam jít, není kde se skrýt

Zde stojíme pod pláštěm měsíčního svitu
Ó, proroctví bylo souzeno se nenaplnit
Zde jsme, nikde k nalezení
Jsme uvězněni v jiném světě a cesta právě začala

A, a-ah,…

Severní světlo pro nás září
Rozrážíme ledy hledajíce zítřek
Vyplouváme do budoucna
Zanech všech svých obav a trápení

Severní světlo pro nás září
Rozrážíme ledy hledajíce zítřek
Vyplouváme do budoucna
Zanech všech svých obav a trápení

Epilog:

Uuuuuuuuuughhrrrrrrr, bleeeeeearghrrr
Jo, kurva jo! Proroctví

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Trademark