SkupinaDiskografieClankyPrekladyGuestbook & FórumLinkyKontakt

Cans - Beyond The Gates (Za branami)

 

Fields of Yesterday

The passage is open, they've unlocked the cage
The circle is broken, beware
Along came the thunder, the wind and the rage
A vortex of pleasure and pain

The spectre within us is trying to come across
Pray, pray
A passage door, wide open
So step inside, don't be afraid
Voices calling
We're falling throught time and space

See what you want to see, be free
Never fear, the end is near
When your eyes are shut you'll see
The fields of yesterday

Inside the circle, something's not right
Dead silence is filling the air
Shivering, shaking, hands holding tight
I think it's the end of the line

The spectre within us, our contact link across
Stay, stay
So why won't you speak to us now
Why are you here, tell us why
Shadows falling
We're trapped in the circle of lies

See what you want to see, be free
Never fear, the end is near
When your eyes are shut you'll see
The fields of yesterday

Now the circle must be closed
Leave me here, leave me alone

See what you want to see, be free
Never fear, the end is near
When your eyes are shut you'll see
The fields of yesterday

Bitvy minulosti

Průchod je otevřen, otevřeli klec.
Kruh je prolomen, opatrně.
Dále přišel blesk, vítr a hněv.
Smršť potěšení a bolesti

Přízrak v nás snažíc se působit
Modli se, modli se
Průchodové dveře, doširoka otevřené
Tak vejdi dovnitř, neboj se
Hlasy volají
Padáme skrze čas a prostor

Hleď co chceš vidět, buď volný
Nikdy se neboj, konec je blízko
Když jsou tvé oči zavřené, uvidíš
Bitvy minulosti

Uvnitř kruhu, něco není v pořádku
Mrtvé ticho naplňuje vzduch
chvějíc, třesouc, s pevně sepnutýma rukama
Myslím že je to konec řady

Přízrak v nás, naše spojení uvnitř
Stůj,stůj
Tak proč k nám nyní nerozmlouváš
Proč jsi zde, řekni proč
Stíny padají
Jsme uvězněni v kruhu lží

Hleď co chceš vidět, buď volný
Nikdy se neboj, konec je blízko
Když jsou tvé oči zavřené, uvidíš
Bitvy minulosti

Nyní kruh musí být uzavřen
Nechte mě tu, nechte mě být.

Hleď co chceš vidět, buď volný
Nikdy se neboj, konec je blízko
Když jsou tvé oči zavřené, uvidíš
Bitvy minulosti

__________________________________________________

Soul Collector

I move across the earth
Dark shadows call my name
I am the chosen one, I am insane

I am your darkest fear
Your sinner and your saint
Through all eternity I set my sail

You cannot sleep at night
Still haunted, feel the fright
Your final revelation

Cold sweat, burning fear
You know the end is near
The ruler of the wastelands

Wielding the axe
Behold, the bloodstains on the floor
Wielding the axe
I am the soul collector

Inside a raging storm
My spirit was reborn
Thy sins, the spark to feed my flames

You feel the cold winds below
I'm breathing down your neck
Countdown, I'm ready to attack

Reflections from the blade
Your screams begin to fade
I'll bring you salvation

Red hot, burning steel
The powers that I feel
The cure for my damnation

Wielding the axe
Behold the bloodstains on the floor
Wielding the axe
I am the soul collector

Sběratel duší

Pohybuji se napříč zemí.
Temné stíny volají mé jméno.
Jsme ten vybraný, jsem bláznivý

Jsme nejtemnější strach.
Váš hříšník a váš světec.
Napříč celou věčností nastavuji svou plachtu.

Nemůžeš v noci spát,
stále pronásledován, cítíš ten strach.

Mrazivý pot, hořící strach,
Víš že konec je blízko.
Pán ztracené země.

Máchajíc sekerou.
Pohleď, krvavé stopy na podlaze.
Máchajíc sekerou.
Jsem sběratel duší.

Vně burácející bouře
Tvé hříchy, jiskra která nasytí mé plameny

Cítíš studený vítr vespod,
Svazuji tvůj krk.
Odpočet, jsem připraven k útoku.

Odrazy ostří.
Tvůj křik se začíná vytrácet.
Přinesu ti spásu.

Červené horké, vroucí železo,
Síly které cítím,
Lék pro mou nadvládu.

Máchajíc sekerou.
Pohleď, krvavé stopy na podlaze.
Máchajíc sekerou.
Jsem sběratel duší

__________________________________________________

Red Light

When shadows fall in the twilight zone
The spirits will arise
The lord of darkness, descends my soul
With slander, tainted lies

Walking on water, visions fading to black
As the flames start to clobber my back
In this fiery blaze I am feeling no pain
I will arise and walk the earth again

Running through the red light
Running for your life
Alone in the dark night
Running through the red light
Running for your life

The lion roar in the darkest hour
Redeem his tortured soul
You had your eyes on eternity
Now death will take its toll

You dangle in agony, you fight for your breath
As the spectre is wrenching your neck
When the whole world awakens from its sombre sleep
You will be gone and your soul's mine to keep

Running through the red light
Running for your life
The cause of your magic

Running through the red light
Running for your life
Through the red light

Červená

Když stíny padají v zóně soumraku
Duše povstanou
Pán temnot, stáhne mou duši
Urážkami, nakaženými lži

Chodíc po vodě, vize se vytrácejí do černa,
tak jak oheň začíná pálit má záda.
V tomto prudkém žáru necítím bolest.
Povstanu a budu kráčet znovu po této zemi.

Probíhajíc na červenou
Namísto tvého života
Osamocen v temnotě
Probíhajíc na červenou
Namísto tvého života

Lev řve v nejtemnější hodině
Srovnává svou trýzněnou duše
Mířil jsi na věčnost
Nyní smrt vezme její zvony

Skláníš se v utrpení, bojuješ o svůj dech,
ve chvíli kdy přízrak kroutí tvým krkem.
Když se celý svět probouzí z jeho pochmurného spánku,
budeš pryč a tvou duši si ponechám.

Probíhajíc na červenou.
Namísto tvého života.
Důsledek tvé magie.

Probíhajíc na červenou.
Namísto tvého života.
Na červenou

__________________________________________________

Go Back To Hell

Rising from the ashes
Stroming through the gates
The riders of the apocalypse fate

Sounding like the thunder
At the speed of light
The troops of the danmed will arise

They're coming from above, descending down below
In shackles the dreams keep haunting
But don't you turn away, from the light of day
Then everything fades to black

Go back to Hell

The dawning of a new world
Eternal life in pain
Ashes to ashes, regain

Shadows coming closer
You begin to scream
Sound asleep, controlling your dreams

We had to watch them die, nothing we could do
Our hands were in chains, we're bleeding
Now open up your eyes, before they say goodbye
And everything fades to black

Go back to Hell

Jdi zpět do pekla

Povstávajíc z popela
Burácející skrze brány
Jezdci zjevení osudu

Znejíc jako hrom
Rychlostí světla
Vojáci prokletých povstanou

Přicházejí shora, sestupujíc dolů
V poutech sny zůstávají lákavými (nemá přesný český ekvivalent)
Ale otočíš se zády, od denního světla
Pak vše upadá do temnoty

Jdi zpět do pekla

Úsvit nového světa
Věčný život v bolesti
Popel popelem, znovu

Stíny se přibližují
Začínáš řvát
Zvuk ve spánku, kontrolujíc tvé sny

Museli jsme je sledovat umřít, nic jsme nemohli udělat
Naše ruce byli v poutech, krvácíme
Nyní otevři své oči, než odejdou
A vše upadne do temnoty

Jdi zpět do pekla

__________________________________________________

Beyond The Gates

She told me to wait
Now I'm alone outside the gate
My eyes are bleeding visions fade away

The sun came to late
Time is here to seal my fate
In pain inside the purgatory flames

Now open gate let me in, let me stay
I'm turning away from the light of the day

I'll never go back, no I never will return
The flames are burning still inside my soul
Inside my soul

In a time were I was young, at a place of innocence
She stood there all alone, a devil in disguise
Inside a raging storm, my mind was set at ease
She said I was the one, all she said was simple lies

Behind these walls, nothing will remain
Madness and rage, oh I'm turning insane?

Beyond the gates
Beyond the gates of Hell

Tormented by her eyes, my life was in her hands
Just a puppet on a string, ready to give in
I believe that after life, my spirit will live on
In a world, for me unknow, in a world still free from sin

Somewhere beyond the flames are burning still
Between death and life, it is a destiny's will

Beyond the gates
Beyond the gates of Hell

Heaven or Hell, there's a thin line between
Inside this inferno, where no one can win

Beyond the gates
Beyond the gates of Hell

Za branami

Řekla mi abych počkal
Nyní jsem sám, čekajíc mimo brány
Mé oči krvácí, vize se vytrácí

Slunce přišlo příliš pozdě
Čaš přišel, aby zpečetil můj osud
V bolesti uvnitř očišťujících plamenů

Nyní otevři bránu, vpusť mě dovnitř
Odvracím se od denního světla

Nikdy nepůjdu zpátky, ne nikdy se nevrátím
Plameny stále hoří uvnitř mé duše
Má duše

V mém mládí, v místě nevinnosti
Stála tam sama, ďábel v přestrojení
Uvnitř zuřící bouře, má mysl byla klidná
Řekla že jsem byl ten jediný, vše co řekla byla jednoduše lež

Za branami, za branami pekla
Šílenství a vztek, začínám šílet?

Za branami
Za branami pekla

Mučen jejíma očima, můj život byl v jejích rukou
Panenka na struně, připravena vzdát se
Věřím že posmrtný život, má duše přetrvá
Ve světě, pro mne neznámém, ve světe stále osvobozeném od hříchů

Někde za plameny stále hoří
Mezi smrtí a životem, taková je vůle osudu

Za branami
Za branami pekla

Peklo či nebe, mezi nimi je tenká linie
Uvnitř tohoto pekla, kde nikdo nemůže zvítězit

Za branami
Za branami pekla

__________________________________________________

The Key

In a world of eternal darkness
At a place of long lost innocence
They obey someone else's master
They're just puppets on a broken string

In a time of undying fury
This creation is bound to fall
Down in hell, there's no gold, no glory
Hear the children as they start to pray

Here the voices of anger screaming
Please unlock these chains
We beg you, have mercy
We will cede you
The key to the undying world

Sombre days, yet a cryptic kingdom
Nothing lives, nothing breathes no more
All their lives they have reached for heaven
In silent prayers, they have lost their fear

They will arise from severe oppression
Out of the ashes they will rise once more
And then the light will prevail the darkness
Raise the flag and let us close this door

Hear the voices of anger screaming
Please unlock these chains
We beg you, have mercy
We will cede you
The key to the undying world

Klíč

Ve světě věčné temnoty
V místě dlouho ztracené nevinosti
Uctívají pána někoho jiného
Jsou jen panenky na prasklých strunách

V čase neumírající zuřivosti
Toto stvoření je odkázáno zemřít
Dole v pekle, není zlata, není slávy
Slyš děti jak se začínají modlit

Slyš zuřivé hlasy, řvouc
Prosím odemkni ta pouta
Prosíme tě, měj slitování
Převedeme tě
Klíč k světu který neumírá

Pochmurné dny,jen v tajném království
Nic nežije, nic už nedýchá
Všechny jejich životy dosáhly nebe
V tichých modlitbách, ztratili jejich strach

Povstanou z hrozného útlaku
Z popela se opět vzbouří
A pak světlo zvítězí nad temnotou
Vztyčte vlajku a nechte nás zavřít dveře

Slyš zuřivé hlasy, řvouc
Prosím odemkni ta pouta
Prosíme tě, měj slitování
Převedeme tě
Klíč k světu který neumírá

__________________________________________________

Garden Of Evil

Descend from heaven
An angel in black
The outcast of evil
Sent to reign, enslave the human race

His will is done, they stole the sun
Left us to die
How could it be we couldn't see?
The warning signs
No time lose, we have to choose
To live or to die
A total eclipse of our minds

The end is near, we must be going
Time will tell, descending down to Hell

In the garden of evil the sun will arise
When the last one survivor has killed the unborn child
In the garden of evil the innocent dies
Let us summon the spirits, the call of the wild

They came out of nowhere
In darkness and pain
They came with a reason
To kill the light and seize the soothing rain

Behold the light, behold the skies
It fades away
How can it be, when we are free
We cannot stay
Don't turn around, don't make a sound
The time has come
The rivers turning red, pray for the sun

The end is near, we must be going
Time will tell, descending down to Hell

In the garden of evil the sun will arise
When the last one survivor has killed the unborn child
In the garden of evil the innocent dies
Let us summon the spirits, the call of the wild

Zahrada zla

Spadl z nebe
Anděl v černém
Psanec zla
Poslán aby vládnul, zotročil lidskou rasu

Jeho vůle je dokonána, ukradli slunce
Nechali nás zemřít
Jak se to mohlo stát?
Varovné znamení
Není čas prohrát, musíme si vybrat
Žít nebo zemřít
Totální zatmění našich myslí

Konec je blízko, musíme pokračovat
Čas ukáže, padajíc pekla

V zahradě zla slunce povstane
Když poslední přeživší zabil nenarozené dítě
V zahradě zla nevinnost umírá
Nechte nás vyvolat duše, volání divokých

Přišli odnikud
V temnotě a bolesti
Přišli s důvodem
Zabít světlo a uchopit uklidňující déšť

Pohleď světlo, pohleď obloha
Vytrácí se
Jak tohle může být, když jsme volní
Nemůžeme tohle přijmout
Neotáčej se, ani hlásku
Čas přišel
Řeky červenají, modlete se za slunce

Konec je blízko, musíme pokračovat
Čas ukáže, padajíc do pekla

V zahradě zla slunce povstane
Když poslední přeživší zabil nenarozené dítě
V zahradě zla nevinnost umírá
Nechte nás vyvolat duše, volání divokých

__________________________________________________

Merciless

The night is calling, vicious creatures all around
Moonlight shadows moving fast, beware don't make a sound
I am falling, into a void and I don't know
What awaits me beyond the point where no one dares to go

What do I see when I gaze into the fire
This burning pain, please make it go away

Do you hear me?
In my dreams I am possessed
Can you tell me
If God is merciless?

Hear the thunder, burn like fire in the rain
The witching hour, calling me, screaming out my name

Nothing to lose, I am drowning in the river
All my fears are staring back at me

Do you hear me
In my dreams I am possessed
Can you tell me
If God is merciless?

Do you hear me
In my dreams I am possessed
Can you tell me
If God is merciless?

Bez slitování

NOc volá, zlá stvoření všude kolem
Měsíční stíny rychle pohybujíc, pozor, potichu.
Padám, do nicoty a nevím
Co mne čeká za bodem kam se nikdo neodváží

Co mne čeká když pohlédnu do ohně
Tato hořící bolest, prosím odstraň ji

Slysíš mě?
V mých snech jsem ovládán
Můžeš mi říct
Zda-li je bůh bez slitování?

Slyš hrom, hoří jako oheň v ohni
Hodina duchů, voají mne, řvou mé jméno

Nic co bych ztratil, topím se v řece
Všechny mé obavy na mne civí

Slysíš mě?
V mých snech jsem ovládán
Můžeš mi říct
Zda-li je bůh bez slitování?

Slysíš mě?
V mých snech jsem ovládán
Můžeš mi říct
Zda-li je bůh bez slitování?

__________________________________________________

Silent Cries

How can I take on this mission?
That I've been told to do
My hands are tied, I am crucified
I'm a stranger in a strange land

So now I'm feeling the pressure
It's boiling up inside
Where hatred only grows stronger
Comes a man, a beast, a killing machine

And visions that are haunting me
Through my blind eyes I still can see
The mission has to be done

Silent cries, the spirit dies
By the hands of the innocent
Before blue skies will fade to black

On a darkened horizon
The clouds are closing in
When skies are fading to black again
Hold your breath, I'm ready to attack

So now I'm caught in the action
There's nothing left to do
I fear the end coming nearer
Pull the trigger, now the curtain's closed

And all is coming back to me
Through open eyes I cannot see
The mission had to be done

Silent cries, the spirit dies
By the hands of the innocent
Before blue skies will fade to black

Silent cries, the spirit dies
Wash my hands of the innocent
I close my eyes and say goodbye

Tichý pláč

Jak mohu přijmout tento úkol?
Ten o který jsem byl požádán
Mé ruce jsou svázané, jsem přibit na kříži
Jsem cizinec v cizí zemi

A tak nyní cítím tne tlak
V mém nitru přihořívá
Kde nenávist pouze zesiluje
Přichází člověk, šelma, stroj na zabíjení

A vize které mne obývají
Skrze mé slepé oči stále mohu vidět
Mise má být splněna

Tichý pláč, duše umírá
Rukou nevinnosti
Před tím než modrá obloha zčerná

Na zatemněném horizontu
Oblaka se blíží
Když obloha znovu zčerná
Zadrž svůj dech, jsem připraven zaútočit

Nyní jsem chycen v akci,
Nezbývá nic.
Bojím se blížícího se konce
Zmáčkni spoušť, nyní je opona zahalena

A vše se mi vrací
Skrz otevřené oči, nemohu vidět
Mise měla být dokončena

Tichý pláč, duše umírá
Rukou nevinnosti
Před tím než modrá obloha zčerná

Tichý pláč, duše umírá.
Umyj mé ruce nevinnosti
Zavírám své očím a loučím se.

__________________________________________________

Dreams

When the night comes down
And I'm feeling cold
Shadows are moving around

I've been here before
Where the roads lead to nowhere
Please don't make a sound

Up from the gutter thay will rise
With fiery eyes
And when the dungeon's calling
You'll hear my silent cries

They've been chasing my dreams
Running down the boulevard
I never thought I'd see the day
When the night is coming down, I pray

I am lost in a maze
Of stolen dreams
Lossing track of the time

Nothing here but screams
And the walls coming closer
Crawling down my spine

Temptations lead me far beyond
The other side
I fear the end is coming
There's no place to hide

They've been chasing my dreams
Running down the boulevard
I never thought I'd see the day

What's left of my dreams?
In this dusk embracing scene
I never thought I'd live to see
When the day is turning, it's back on me

Sny

Když se noc končí
Cítím se nachlaen
Stíny okolo se hýbou

Byl jsem tu již předtím
Tam kde silnice vedou nikam
Prosím, potichu.

Shora ze stoky povstanou
S ohnivýma očima
A když kobky volají
Uslyšíš můj tichý pláč

Pronásledovali se za mými sny
Běžíc rušnou ulicí
Nikdy jsem si nemyslel že uvidím ten den
Když noc končí, modlím se

Jsem ztracen v bludišti
kradených snů
Ztrácím pojem o čase

Není zde nic, jen jekot.
A přibližující se zdi
Plazíc se po mé páteři

Pokušení vede mě daleko
Druhé strany
Bojím se že konec přichází
Není kam se schovat

Pronásledovali se za mými sny
Běžíc rušnou ulicí
Nikdy jsem si nemyslel že uvidím ten den

Co zbylo z mých snů?
V této, temnotu objímající scéně
Nikdy jsem si nemyslel že budu žít abych viděl
Když je den, kontrola je opět má.

__________________________________________________

Signs

Bloodstains on the floor
Distant screams across the hall
Behind every door waits death and sorrow

In this evil nest
Life is put up to a test
That we must take or there is no tomorrow

Signs, written on the sky
Telling all but lies
For me it's do or die...die
Signs, in the dead of night
Turning darkness to light
Making wrong seem right

Creatures of the night
Waiting for the unborn child
To arrive and lead them through the darkness

Rivers turning red
Feeding powers to the dead
Immortality, their final cares

Signs, written on the sky
Telling all but lies
For me it's do or die...die
Signs, in the dead of night
Turning darkness to light
Making wrong seem right

Standing on my own
Waiting for the newborn day
My eyes are open wide
I'm resurrected

Signs, written on the sky
Telling all but lies
For me it's do or die...die
Signs, in the dead of night
Turning darkness to light
Making wrong seem right

Znamení

Skvrny krve na podlaze
Vzdálené skřeky halou
Za každými dveřmi čeká smrt a nářek

V tomto ďábelském sídle
Život je uveden ve zkoušku

Kterou musíme přijmout, neb jinak není zítřka

Znamení, vepsané v oblohu
Sdělujíc vše kromě lží
Pro mě je to udělej či zemři..zemři
Znamení, za úsvitu
Proměňujíc temnotu v světlo
Špatné zdající se dobré

Stvůry noci
Čekají na nenarozené dítě
Na jeho příchod aby je vedlo skrze temnotu

Řeky červenají
Mrtvé krmí silou
Nesmrtelnost, jejich poslední ohled

Znamení, vepsané v oblohu
Sdělujíc vše kromě lží
Pro mě je to udělej či zemři..zemři
Znamení, za úsvitu
Proměňujíc temnotu v světlo
Špatné zdající se dobré

Stajím sám
čekám na nově zrozený den
Mé oči jsou doširoka otevřené
Jsem znovu zrozen.

Znamení, vepsané v oblohu
Sdělujíc vše kromě lží
Pro mě je to udělej či zemři..zemři
Znamení, za úsvitu
Proměňujíc temnotu v světlo
Špatné zdající se dobré

__________________________________________________

Forever Ends

I see you comin', lookin' shiny and new
Just like a bullet in a brand new gun
You are the pony on a merry-go-round
All painted up and you're so ready to run

I feel the lightning hanging over the hill
And then I watch you on your rainbow ride
I hear you comin' from the top of the world
And you are beggin' me to be by your side again

No, not me. This time I'm gonna be strong
No, not we. This time you're all on your own

It's a leap of faith that I just can't make
Something' that I won't believe in again
And it's killin' me but it's got to be
This is where our forever ends

You say forever like you know what it is
And then you show me that you don't have a clue
There's still some love in me that let's me forgive
But I will guarantee that I am so over you, you know

No, not me this time I'm gonna be strong
No, not we this time you're all on your own

It's a leap of faith that I just can't make
Something' that I won't believe in again
And it's killin' me but it's got to be
This is where our forever ends

Watching as dreams turn into smoke
In your hands they slip away
Beating that love just like a drum
You are the child with all the games you play

No, not me this time I'm gonna be strong
No, not we this time you're all on your own

It's a leap of faith that I just can't make
Something' that I won't believe in again
And it's killin' me but it's got to be
This is where our forever ends

Navždy končí

Vidím tě přicházet, záříš novotou
Jako kulka v nové zbrani
Jsi koník na kolotoči
Vše vymalováno, jsi tak připraven

Cítím blesk visíc nad kopcem
A pak tě sleduji na duze
Slyším tě přicházet z vrcholu světa
A ty mě prosíš abych znovu zůstal po tvém boku

Ne, já ne. Tentokrát budu silný
Ne, já ne. Tentokrát jste na to všichni samy.

Je to otázka víry kterou nemohu přijmout
Něco, v co znovu neuvěřím
A zabíjí mne to, ale musí to být.
To je ten bod kde navždy končí.

Říkáš navždy jako když víš co to je
A pak mě ukážeš že nemáš ani tušení
Ve mne je stále něco lásky která mi dovoluje prominout
Ale zaručuji ti že jsem proti tobě, víš

Ne, já ne. Tentokrát budu silný
Ne, já ne. Tentokrát jste na to všichni samy.

Je to otázka víry kterou nemohu přijmout
Něco, v co znovu neuvěřím
A zabíjí mne to, ale musí to být.
To je ten bod kde navždy končí.

Sleduji jak se sny mění v dým
V tvých rukou proklouzávají pryč
Bubnujíc tuto lásku právě jako buben
Jsi dítě se všemi svými hrami které hraješ

Ne, já ne. Tentokrát budu silný
Ne, já ne. Tentokrát jste na to všichni samy.

Je to otázka víry kterou nemohu přijmout
Něco, v co znovu neuvěřím
A zabíjí mne to, ale musí to být.
To je ten bod kde navždy končí.

__________________________________________________

Překlad do češtiny: Necris